دانلود رمان تقدیر سیاه  از حدیثه سلیمانی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تقدیر سیاه pdf از حدیثه سلیمانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان حدیثه سلیمانی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان تقدیر سیاه

قهوه خـوشمزست…

خـوشمزگی اش به تلخ بودنشـه..

وقتی مـی خـوریم تلخی اش را تحویل نمـی گیریم

اما..مـی گوییم چسبیـد!…

زندگی روزهای تلخش بدنیست..

تلخی اش راتحویل نگیر..

بخند و بگو عجب طعمـی ….

رمان پیشنهادی:دانلود رمان لالایی پیانو مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان تقدیر سیاه

آرام آرام از روي ﺑﺮگ ﻫﺎي زرد و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﯿﺰي رد ﻣﯽ ﺷﺪ

ﺻﺪاي ﺧﺶ ﺧﺶ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻟﺬﺗﯽ ﻋﺠﯿﺐ را ﺑﻪ وﺟﻮدش ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد.

از ﺑﯿﺮون وﺟﻮدش ﮔﻮﯾﺎ ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ از درون ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي

ﭘﺮ ﺣﺮارت آﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر

وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟! ﯾﺎد ﮐﻢ

ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎ و وﻗﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺎي ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اش

داﻏﺶ را ﺗﺎزه ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﭘﺪر و ﻣﺎدري ﮐﻪ دﻋﻮاﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ و داد و ﻓﺮﯾﺎد

ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺎﻃﺮات دوران ﮐﻮدﮐﯽ دﺧﺘﺮﺷﺎن… ﭘﺪري ﮐﻪ ﺟﺎي ﻣﺮدي

ﮐﺮدن و اﯾﺴﺘﺎدن ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪن و ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ

ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ و وﺟﻮدش را از دﺧﺘﺮﮐﺶ درﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﻣﺎدري ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺟﺎي ﺻﺒﻮري ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮔﺮه ي

ﺳﺨﺖ ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ اش ﺳﺮ ﻃﻨﺎب را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺸﯿﺪ و

ﮔﺮه را ﺳﻔﺖ ﺗﺮ ﮐﺮد. ﻧﯿﺎﯾﺶ دﺳﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎ زده اش را در ﭘﻠﯿﻮر ﭘﺎﯾﯿﺰه اش

ﻓﺮو ﺑﺮد و اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اش ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق

ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺷﺪ ﭘﺮده ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎرش

دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﻼم ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ و ﺣﺮف ﻫﺎي ﻣﺎدراﻧﻪ

ﻣﺮﺗﺐ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮاي دﺧﺘﺮش دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد: “اﮔﻪ تـو …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • اشتراک گذاری
  • 27 می 2022
  • محمد مهدی
https://5ee.ir/?p=605
لینک کوتاه مطلب:
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " پنج دانلود " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.