برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر عشق دردسر pdf از حوریه عسکری لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان حوریه عسکری مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/کلکلی/هیجانی

خلاصه دختر عشق دردسر

داستان درباره دختری شیطون هستش که از پسرا متنفره و قصد انتقام داره و

این طرز تفکرش بر مـیگرده به خاطراتش که دلشو شکونده … سرنوشت کـاری مـیکنه

که این دختر با چند نفر دیگـه برای درس به یک کشور دیگـه بره ، و همـین باعث مـیشـه

که عشق واقعی خـودشو پیـدا کنه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین خط و نشان مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان دختر عشق دردسر

تـوی پیاده ر و قدم بر مـیـدارم ماه تـوی آسمو ن مـیـدرخشیـد به در خـونه عمو

که مـیرسم زنگ در رو به صدا در مـیارم در با صدای تیکی باز مـیشـه وارد

حیا ط کوچیک خـونه مـیشم حیاط با یک باغچه و حوض کوچیک آبی رنگ خلاصه مـیشـه

به داخل خـونه مـیرم زن عمو رو مـیبینم که به طرفم مـیاد لبخن د روی لبش هیچ وق ت

پاک نمـیشـه با صدای بلند مـیگم _سلام زن عمو به طرفم مـیاد و بغلم مـیکنه +سلام عزیزم

بیا بریم که برات آب هویج گرفتم لبخندی م ی زنم و همراه ش به آشپزخـونه مـیرم

وسایل آشپزخـونه به رنگ بفن ش بادمجونی و یاسی هستش روی مـیز چهار نفره مـیشینم

آشپزخـونه پنجره ای ب ا پرده های ضخیم بادمجونی داره کف هم پارکت هستش

سال داره اما مهربونی ۴۶_ ۴۵ زن عمو من صورت تقریبا چروکی داره و ححدود ذاتیش

همه چیز رو عوض مـیکنه _عمو هنوز نیومده +نه عزیزم ولی الاناست که بیاد دیگـه

سرمو به نشونه باشـه تکون دادم چند دقـیقه بعد زن عمو بایک لیوا ن آب هویج اومد و کنارم

نشست آب هویج رو به طرفم هل دا د برداشتم و یک نف س همه شو خـوردم صدای

در که اومد سرم..

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان