خرید النگو سازمان بازرسي كشور دخالت می کند؟

علي فتح‌الله‌زاده مديرعامل باشگاه استقلال، سپاهان را به دليل عدم صدور رضايت نامه‌ تهديد به شكايت كرد.به نظر می رسد اين ظاهر قضيه است زيرا يكي از افراد نزديك به باشگاه استقلال به آتي نيوز گفت: فتح‌الله‌زاده در واقع محمدرضا ساكت را به طور ضمني تهديد به افشا گري كرد زيرا قرار داد خسرو حيدري در فصل گذشته با سپاهان رقمي در حدود 700 ميليون تومان بوده است. اگر اين مسئله به طور رسمي فاش شود نه تنها حيدري كه مديرعامل باشگاه سپاهان نيز بايد به مراجع مربوطه جواب پس بدهند كه چرا چنين قرارداد سنگيني امضا شده است.اين شخص ادامه داد: به همين دليل باشگاه سپاهان برابر انتقال خسرو حيدري نرمش نشان خواهد داد زيرا در صورتيكه قرارداد اصلي فاش شود پاي سازمان بازرسي كشور به ماجرا باز مي‌شود و به همين دليل هم گفته ميشود كه سازمان ليگ خود را از ماجراي انتقال اين بازيكن كنار كشيده است.به همين دلايل گفته مي شود حيدري فردا شب با پيراهن استقلال در ميدان برابر داماش گيلان بازي خواهد كرد تا مشكل بزرگتر و حادتر نشود.