خرید النگو ايران «استثناي بزرگ» نام گرفت

روزنامه تهران امروز نوشت:روزنامه آمريكايي واشنگتن پست ايران را يك «استثناي بزرگ» در تاريخ هسته‌اي شدن كشورها خواند. به گزارش سايت بررسي استراتژيك، واشنگتن‌پست در مقاله‌اي كه روز پنج شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۰ (۴ اوت ۲۰۱۱) منتشر كرده تاكيد مي‌كند ايران تنها كشور در تاريخ هسته‌اي شدن كشورهاي جهان است كه بدون حمايت يك كشور بزرگ خارجي توانسته تبديل به يك قدرت بزرگ هسته‌اي شود.اين روزنامه نوشت: «ايران در تاريخ توسعه فن‌آوري هسته‌اي يك استثناست زيرا تقريبا تمام قدرت‌هاي متوسطي كه توانسته‌اند به اين فن آوري دست يابند، از يك حامي خارجي كمك قابل توجهي دريافت كرده اند.»واشنگتن پست در ادامه به بررسي تجربه هسته‌اي شدن كشورهاي مختلف مي‌پردازد و مورد به مورد نتيجه مي‌گيرد كه اين كشورها بدون كمك يك عامل خارجي قادر به توسعه توانمندي‌هاي خود در اين زمينه نبوده‌اند.اين روزنامه ضمن بررسي برنامه‌هاي هسته‌اي چين، هند، آفريقاي جنوبي، پاكستان و اسرائيل تصريح مي‌كند كه تمام اين بازيگران از كشور ديگري براي پيشبرد برنامه‌هاي خود كمك گرفته‌اند. اين روزنامه در تاييد توانمندي و پشتكار فني ايران مي‌گويد: «تهران هرگز همانند ديگر كشورهاي داراي فن‌آوري هسته‌اي از حمايت خارجي برخوردار نبوده است. علاوه بر آنكه هيچ كشور ديگري مانند ايران با چنين تلاش برنامه‌ريزي شده‌اي براي ايجاد تنش در مورد برنامه هسته‌اي‌اش از طريق عدم ارائه فن‌آوري مورد نياز يا نفوذ ويروس رايانه‌اي مواجه نبوده است. درحقيقت اگر پاكستان و اسرائيل با موانعي كه ايران با آنها مواجه بوده است روبه‌رو مي‌شدند، به زمان خيلي بيشتري براي ساخت بمب نياز داشتند.»اين روزنامه آمريكايي ادامه مي‌دهد: «اينكه ايران با موفقيت از آستانه‌هاي فن‌آوري عبور كرد، توانست به يك شبكه غني‌سازي در حال رشد و پيشرفته دست يابد و به زودي نسل جديدي از سانتريفيوژ را رونمايي مي‌كند، همه نشان دهنده فراست علمي ايرانيان است.»