خرید النگو یک بام و دو هوای احمدی نژاد برسر یک موضوع

روزنامه روزگار در مقاله​ای نوشت:چند شب پیش دکتر محمود احمدی​نژاد رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگار یورونیوز، در جواب سوال خبرنگار درباره وضعیت آقای موسوی و کروبی گفته: “آنها مسائلی با قوه قضائیه دارند. قوه قضائیه در ایران مستقل است. من حق دخالت در کار قضاوت را ندارم. قوانینی هست و افراد طبق آن قوانین می​توانند با قوه قضائیه تعامل داشته باشند.” این سخنان معقول و منطقی هستند اما اشکال اینجاست که وقتی چند هفته پیش قوه قضائیه مستقل شایع بود که قرار است بعضی افراد کابینه- یا نزدیک به شخص رئیس جمهور- را دستگیر کنند، رئیس جمهور شخصاً در برابر دوربین تلویزیون ظاهر شد و صراحتاً گفت: “اگر بخواهند با بهانه​های گوناگون همکارانم را در کابینه متهم کنند، وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم بالاخره بایستم و از همکارانم دفاع کنم… کابینه خط قرمزی است که اگر به آن دست​اندازی کنند باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم.” به نوشته این مقاله باید پرسید چه شد؟ آیا اینجا قوه قضائیه مستقل نیست؟