خرید النگو خبرنگاران جهادگران تمامی حوزه ها بوده و هستند

این روز که به یمن مجاهدت های شهید گرانقدر از تبار ایثارگران دفاع مقدس به ارزش رسیده و بهانه ایست برای درک ارزش ها، بر همه ما وظیفه ساز و مسئولیت سنگینی را بار می کنند.بی تردید می بایست به عنوان روابط عمومی دستگاه های اجرایی کشور از آنها همچون مشاوران دلسوز و افراد امین مردم یاد کنیم.شناخت خبرنگاران مستلزم نگاه های عمیق و عالمانه است .خبرنگاران مقامات را مسئولان، و عناوین را اختیارات، و سمت ها را ردیف های باز پرداخت مسلم مطالبات و توانایی ها را متن و کرسی ها را حاشیه و امکان خدمتگزاری بیشتر و فراتر ، تلقی و معنا می کنند.خبرنگاران خود را مدعی العموم مطالبات مردم دانسته و موفقیتشان را در اغناء و جلب رضایت افکار عمومی بشمار می آورند.خبرنگاران انوار روشنِ بود ها و با یسته های جامعه و ملت و یک کشورند و انتقاد های منطقی و اصولی را یکی از راهکارهای رسیدن به مطلوب متناسب با اهداف از پیش تعیین شده می دانند.خبرنگاران برگردان تلاش ها و منادیان اخبار تمامی حوزه های سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اند که به کمک این نماد های آگاهی بخش می توانند در انتقال فرهنگ و سطح بیداری جامعه به بیرون مرزها بسان سفیران فرهنگی جامعه خود عمل کنند.سوال و پرسش خبرنگاران از مسئولان صریحترین خواستگاه واقعی مردم است چرا که  اعتماد بیشتر مسئولین به خبرنگاران و رفع هر گونه مقاومت ممکن و فرار از پاسخگویی به آنها هم در انعکاس فعالیت ها و هم برای رفع چالش های احتمالی برای رسیدن به اهداف تعیین شده نظام در سطح کلان موثر خواهد بود.