خرید النگو نظر جالب یک ریاضیدان درباره زن و مرد!

یک ریاضیدان نظرات جالبی در خصوص زن و مرد ارائه کرده است.به نوشته مشرق، روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند.جواب داد: اگر زن یا مرد دارای (اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =۱اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم = ۱۰اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم = ۱۰۰اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم = ۱۰۰۰ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست،پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.