خرید النگو ناآرامی بی سابقه در لندن

شبکه تلویزیونی بی بی سی ناارامی های شب گذشته لندن را در یک دهه اخیر بی سابقه توصیف کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر اندی مور خبرنگار این شبکه گفت، شب گذشته محله تاتنهام در شمال شهر لندن بسیار ناارام و ملتهب بود. این محله وضع بسیار خطرناکی پیدا کرده بود. معترضان بشقابهای ماهواره ای و شیشه ها را می شکستند و درنتیجه امکان ارسال گزارش از سطح شهر وجود نداشت.معترضان بطری های اتش زا به سمت نیروهای پلیس پرتاب می کردند. درواقع، معترضان انواعی از بمبهای بنزینی درست کرده بودند. خودروهایی نیز شب گذشته به اتش کشیده شد. به خودروهای پلیس نیز حمله شد. گزارشهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه ناارامی ها شب گذشته فقط به محله تاتنهام پایتخت انگلیس محدود نبود و به محله های دیگر شهر لندن نیز کشیده شد.ناارامی های شب گذشته در منطقه تاتنهام روی داد که با استادیوم درنظرگرفته شده برای بازیهای المپیک سال اینده لندن فاصله چندانی ندارد.باتوجه به اینکه کمتر از یک سال تا زمان برگزاری بازیهای المپیک باقی مانده است، بی تردید توجه جهانیان به التهابهای لندن جلب خواهد شد. باتوجه به اینکه چندی پیش تظاهرات معلمان و دانشجویان انگلیسی نیز در لندن به درگیری منجر شد، انتشار چنین تصاویری، چهره چندان خوبی از انگلیس ارائه نمی کند.اشوبهای شب گذشته در مقایسه با اشوب ناشی از تظاهرات دانشجویان کمتر بود. برای نمونه، معترضان شب گذشته سه خودروی پلیس را به اتش کشیده شدند. یک دستگاه اتوبوس دوطبقه نیز به اتش کشیده شد. چند مغازه نیز به اتش کشیده شد. بنابراین، اشوب شب گذشته در لندن بسیار جدی بود که در یک دهه گذشته بی سابقه بود. اوضاع در لندن بسیار ملتهب است.