خرید النگو عليپور: نام ليگ برتر «ايرانسل» نيست

نام ليگ ما که به ثبت جهان هم رسيده پرشن گلف ليگا است که با نام اختصار PGFL هم در AFC و هم FIFA شناخته مي شود و تا ابد با همن نام ادامه حيات خواهد داد ،تغيير دادن نام ليگ بايد به تصوب هيات رييسه و مجمع برسد و سازو کار خودش را دارد بنا بر اين نام مسابقات ليگ برتر جام خليج فارس است و هيچ تغييري نخواهد کرد.»به نوشته گل ، عليپور درباره ورود نام ايرانسل به عنوان ليگ برتر ايران مي‌گويد: «در ليگ ها معتبر دنيا چون کالچو اين امر انجام شده مثلا شرکت بزرگ موبايل اسپانسر اصلي ليگ ايتاليا است و در کنار لوگو آنها به نماش گذاشته ميشود. در همه جا دنيا يک برند معروف و شناخته شده با رقم مشخص شده حام ليگ يا باشگاه ميشود. مثل همن عمل که ارانسل انجام داده آنها با ما قرارداد را امضا کرده اند که بعد از عنوان ليگ برتر جام خليج فارس در پرانتزنام ايرانسل درج شود. پس اين برعکس حرف بعض دوستان است که نوشته‌اند و گفته‌اند نام خليج فارس فروخته شد و از ان جور حرفها. نام ليگ برتر ايرانسل نيست و خلج فارس است همه دوستان و برادران و خواهران داخل و خارج کشور بدانند که دوستانشان در سازمان ليگ به همانند آنهابه نام خليج فارس عرق دارند.»عدم حضور منظم تيم‌ها در كنفرانس مطبوعاتي قبل و بعد از بازي هم جزو مواردي است كه عليپور نسبت به آن واكنش نشان مي‌دهد:‌ «ان دوستان بدانند که لگ ازدهم طبق مقررات LOC که در AFC به تصوب رسده برگزار م شود.کنفرانس خبر در استادوم‌ها و قبل از باز‌ها از طرف AFC نمره دارد و باد منظم برقرار باشد و جزو الزامات قانون سازمان لگ است .اگر دوستان اطلاع نداشته اند بعد از ان باد به ان قانون پابند باشند. سازمان لگ برا مسوولان رسانه‌ا باشگاه‌ها کارت صادر کرده تا ان امر انجام شود.»دبير هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي، علي دايي را هم بابت اظهاراتش در مورد قانون سقف قراردادها تهديد مي‌كند: «با مدر عامل باشگاه راه آهن عن آقا انصار فر تماس گرفته‌ام و به اشان تذکر دادم، اشان هم متعهد شدند که به آقا دا تذکر دهند ضمنا حرف‌ها و را تاد نکرده‌اند چون هر مرب ا بازکن که در طول برگزار لگ حرف م‌زند باد مورد تاد باشگاهش باشد. آقا انصار فرد به من گفتند حرف ها دا را تاد نم‌کنند و اجازه گرفتند تا با او صحبت کنند. اگر آقا دا اشکال به نوع ثبت قرار دادها دارند م توانند به باشگاه شان منعکس کرده تاآنها به ما نامه بزنند و سازمان لگ ظرف مدت ک هفته پاسخ دهد. به هرحال اگر اشان بخواهند ان وضعت را ادامه دهند قطعا با و برابر قانون اعمال مقررات خواهد شد.»