خرید النگو تمسخر بیمار محجبه توسط یک پزشک زن

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:در یكی از درمانگاه‌های دولتی قزوین وقتی یك دختر دانشجوی چادری از خانواده شهید به جهت رعایت مسائل شرعی نخواست موهای خود را برای معاینه نزد خانم دكتر این درمانگاه كه با ۸ پسر دانشجوی پزشكی همراه بود باز كرده و به وی نشان دهد، این كار شدیداً مورد اعتراض این خانم دكتر و مسخره و خنده دانشجویان قرار گرفت.این دانشجوی محجبه در دست نوشته خود آورده: مادرم از خانم دكتر خواست به جهت رعایت دستورات شرع مقدس اسلام دانشجویان پسر حاضر در مطب همراه وی دقایقی مطب را ترك كنند تا وی موهای سر مرا مورد معاینه قرار دهد اما خانم دكتر از این خواسته به شدت آشفته شد و با اعتراض گفت: این دكتر است كه باید تشخیص بدهد چه كسی بیرون برود و یا بماند.با این حال دكتر ما را با حالت عصبانیت به اطاق كناری مطب كه به صورت انباری بود هدایت و پس از معاینه نسخه‌ای بدون دستور برای من نوشت!