خرید النگو تولد نوزادان چهارقلو در تیران و کرون

یک مادر تیران و کـرونی (به فتح کاف و واو ) در اولین زایمان خود صاحب چهار فرزند شد. به گزارش واحد مرکزی خبر ، این نوزادان 3پسر و یک دختر هستند که پسرها امیر علی ، امیر عباس و امیر حسین و دختر هم ستایش نام گرفته اند.خانم دکتر هفت برادران پزشک این کودکان گفت: این زایمان طبیعی بود که وزن نوزادان از یک ونیم کیلو گرم تا یک کیلو و 700 گرم است و مادر و فرزندانش در وضع طبیعی و خوبی به سر می برند.پدر این نوزادان کارگری ساده است.