خرید النگو اقتصاد جهاني در كاريكاتورهاي آمريكايي 1

سرويس فخيمه طنز  اقتصادي- بحران بدهي در آمريكا سبب بروز اختلاف جدي بين دو حزب جمهوري خواه و دموكرات در تعيين راه مقابله با مشكل شد.به گزارش «»، ميرزا قلمدون در سفري كه شخصا براي پيگيري جوانب اين بحران به ايالات متحده آمريكا داشت اين كاريكاتورهاي غربي را مستقيما از هنرمندان منتقد آن ديار دريافت و براي خوانندگان به ارمغان آورد (فيل در آمريكا سمبل حزب جمهوري خواه و الاغ سمبل حزب دموكرات مي باشد):

بدون شرح!———————————————————————————————————————-متحد كردن  كنگره توسط اوباما!———————————————————————————————————-

(ماشين آمريكا روي دره اي بين دو كوه افزايش مالياتها و كاهش استقراض)…….الان بهترين موقع براي «بحث و توافق» در مورد بدهيهاست!——————————————————————————————————————————————————–تي پارتي و جمهوريخواهان با بي تفاوتي وقت را مي كشند اوباما به دموكرات: اين دو تا چرا هميشه پول نهار منو ازم مي گيرن؟دموكرات: چون هميشه خودت بشون اجازه ميدي؟؟!!!—————————————————————————————————————————————————-مخارج (بدهي) زياد دولت و مهار آن توسط اوباما!——————————————————————————————————————————————-اوباما در مسير پيروزي سوار بر حلزون اقتصاد!————————————————————————————————————————————————-جمهوريخواهان به اوباما: شما اينو گم نكردين؟!!!———————————————————————————————————————————–بدون شرح!————————————————————————————————————————————–مست: من مي تونم هر موقعي ترك كنم…..آه احمق ..كي رو دارم گول مي زنم؟!————————————————————————————————————————————–  پول حرف مي زند……جمهوري خواه قدم مي زنداوباما:  مالياتها براي ثروتمندان و بنگاهها افزايش مي يابند!(بينر يا بوهنر رهبر جمهوري خواهان مخالف افزايش ماليات)————————————————————————————————————————————- بحران بدهي آمريكا با استقراض مجدد موقتا حل شدنام كاريكاتور: اوباما چيز مهم را جاي امن مي گذارد!————————————————————————————————————————————–بدون شرح!——————————————————————————————————————————————— اتحاديه اروپا در حال نجات یونان!