خرید النگو استعفاي برلوسکني راه حل بحران اقتصادي ايتاليا

یک فعال سیاسی در ایتالیا، استعفای نخست وزیر ایتالیا را راه حل بحران اقتصادی این کشور توصیف کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی ، ساندرو گازی سخنگوی حزب دموکراتیک ایتالیا گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی که دامنگیر اتحادیه اروپا شده است، به نظر مقامات ایتالیا ضروری است اقدامات قاطعی برای حل این مشکلات صورت پذیرد و تغییرات سیاسی نیز ایجاد شود زیرا این دو مساله ، ریشه مشکلات اقتصادی ایتالیا است.بی اعتمادی شدید به سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا و برنامه های اقتصادی تیم او سبب شده است مشکلات اقتصادی ایتالیا شدت پیدا کند.باید دولت کنونی ایتالیا به سرعت استعفا کند.باید تغییرات روشنی نیز در چشم انداز سیاسی ایتالیا نیز ایجاد شود.مشکلات اقتصادی اروپا همانند ماراتونی طولانی است که باید برای حرکت در آن بسیار تقلا کرد.