خرید النگو اردوغان فرماندهان جديد ارتش را تعيين كرد

‘رجب طيب اردوغان’ نخست وزير تركيه به دنبال استعفاي چهار تن از فرماندهان ارتش و در آستانه نشست شوراي عالي نظامي اين كشور، رييس ستاد ارتش و فرماندهان جديد نيروهاي سه گانه و ژاندارمري تركيه را تعيين كرد.به گزارش ايرنا، مصوبات شوراي عالي نظامي تركيه روز پنجشنبه بعد از تصويب رجب طيب اردوغان به عنوان نخست وزير و رييس شوراي عالي نظامي تركيه به تاييد ‘عبدالله گل’ رييس جمهور و فرمانده كل قواي تركيه رسيد.به اين ترتيب وضعيت بسيار فوق العاده اي كه با استعفاي رييس ستاد و فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش تركيه در آستانه شوراي عالي نظامي تركيه ايجاد شده بود و به عنوان نقطه عطفي در قطع نفوذ سياسي نظاميان در عرصه سياسي تركيه ارزيابي شد، با اعمال نظر دولت آنكارا و در راستاي حقوق و اختيارات خود، به حالت عادي بازگشت.شوراي عالي نظامي تركيه به دنبال استعفاهاي فرماندهان ارتش، در زمان مقرر به رياست اردوغان برگزار شد و طي سه روز تصميمات مهمي در خصوص تعيين كادر فرماندهي ارتش تركيه اتخاذ كرد.شورا نظامي شب گذشته جلسات خود را به پايان رساند و امروز نيز مصوبات آن توسط وزير دفاع و كفيل ستاد فرماندهي ارتش تركيه تقديم عبدالله گل شد كه او نيز بلافاصله اين مصوبات را تاييد كرد.براساس اين مصوبات، ژنرال ‘نجدت اوزل’ فرمانده پيشين نيروي ژاندارمري تركيه كه به دنبال استعفاي رييس ستاد ارتش، به فرماندهي نيروي زميني و سپس به عنوان كفيل ستاد فرماندهي ارتش منصوب شده بود، به رياست ستاد فرماندهي ارتش منصوب شد.ژنرال ‘خيري كيوريك اوغلو’ فرمانده سپاه يكم ارتش تركيه به فرماندهي نيروي زميني، ژنرال ‘محمد ارتم’ به فرماندهي نيروي هوايي و دريابد ‘مراد بيلگر’ به فرماندهي نيروي دريايي تركيه و ژنرال ‘بكر پاليونجو’ نيز به فرماندهي نيروي ژاندارمري تركيه منصوب شدند.براساي همين مصوبات، وضعيت فعلي 14 تن از ژنرالهاي ارتش تركيه كه به اتهام اقدام براي براندازي دولت اردوغان تحت محاكمه قرار دارند، به مدت يكسال ديگر تمديد شد تا در اين مدت وضعيت محاكمه آنان روشن شود و نسبت به چگونگي ادامه فعاليتشان در ارتش تصميم گيري گردد.بحران در روابط ارتش و دولت تركيه كه از مدتها پيش بر سر زنداني و محاكمه شدن 43 تن از ژنرال ها روبه افزايش بود كه هفته گذشته با كناره گيري غيرمترقبه رييس ستاد ارتش و فرماندهان نيروهاي سه گانه به اوج رسيد ولي دولت آنكارا توانست ظرف چهار پنج ساعت وضعيت را به كنترل خود درآورد.كارشناسان و ناظران آگاه در آنكارا مي گويند با اين اعمال قدرت دولت تركيه، راه براي اصلاحات ارتش هموار تر شده است.