خرید النگو روی دیگر مجری ـ گزارشگر سیما!

ادعای مالی یک مجری ـ گزارشگر ورزشی سیما از یک نفر موجب بروز صحنه های تاسف باری شد.به
گزارش «»، وی که برای گرفتن طلب 600 ـ 500 هزار تومانی به همراه یک
مامور به منزل یکی از شریکان سابق خود رفته و با ورود به منزل این فرد
موجب وحشت و ناراحتی همسر باردار وی شده بود، در حالی اقدام به چنین رفتار
زننده ای کرده که هیچ گونه حکمی برای ورود به منزل بدهکار خود نداشته است.بنابر
این گزارش، گرچه طرف مقابل با شکایت از مامور انتظامی و همچنین شکایت از
این مجری ـ گزارشگر سیما به دلیل سو استفاده از شهرتش پیگیر مسائل خود می
باشد اما نکته قابل توجه اینجاست که چرا چنین افرادی که از ظرفیت اجتماعی
کمی برخوردار هستند اینگونه از قاب سیما برای مشهور شدن خود بهره برده و
سپس خود را مجاز به انجام چنین رفتارهایی می دانند؟