خرید النگو تقسيم 109 هزار میلیارد ریال سود در بورس

شرکتهای بورسی در مجامع سال 90 خود 109 هزار و 969 میلیارد و 797 میلیون ریال سود میان سهامداران تقسیم کردند.به گزارش خبرگزاری مهر، مجامع 262 شرکت بورسی (بیش از 70 درصد) روز دهم مردادماه جاری به اتمام رسید که این شرکت ها درمجموع مبلغ 281 هزار و 352 میلیارد ریال درآمد واقعی محقق کردند که به طور متوسط 73 درصد سود برای سهامداران خود کنار گذاشتند. گروه فلزات اساسی بیشترین سود را در میان صنایع بورسی با مبلغ 32 هزار و 235 میلیارد ریال به دست آورد که با سیاست تقسیم سود 77 درصدی، 24 هزار و 795 میلیارد ریال را میان سهامداران 21 شرکت تقسیم کرد. شرکت مخابرات نیز 20 هزار و 221 هزار میلیارد تومان در سال مالی گذشته درآمد واقعی کسب کرد که با تقسیم سود 98 درصدی، مبلغ 19 هزار و 725 میلیارد ریال سود به حساب سهامداران خود واریز می کند. درگروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، 7 شرکت مجامع خود را در سال 90 برگزار کردند که در مجموع از 29 هزار و 292 میلیارد ریال درآمد واقعی، 40 درصد معادل 11 هزار و 770 میلیارد ریال سود تقسیم کردند. دراین گروه، بانک های اقتصاد نوین و سینا با 85 درصد بیشترین و بانک صادرات ایران با 10 درصد کمترین سود را برای سهامداران خود کنار گذاشته اند. خودرو و ساخت قطعات با 9 هزار و 797 میلیارد ریال، استخراج کانه های فلزی با 9 هزار و 138 میلیارد ریال، شرکت های چند رشته ای صنعتی با 6 هزار و 584 میلیارد ریال و محصولات شیمیایی با 6 هزار و 214 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های چهارم تا هفتم بیشترین توزیع سود قرار گرفتند. همچنین گروه سیمان، آهگ و گچ با 4 هزار و 779 میلیارد ریال، مواد و محصولات دارویی با 3 هزار و 341 میلیارد ریال و فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 3 هزار 256 میلیارد ریال در مکان های هشتم تا دهم این جدول ایستادند. بر اساس این گزارش، حفاری شمال تنها شرکت گروه استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف با تقسیم سود 107 درصدی، سهامداران خود را غافلگیر کرد. مدیریت بازار شرکت بورس، دو صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی 131 میلیارد ریال و محصولات کاغذی 29 میلیارد ریال زیان در سال مالی 89 به دست آوردند اما به ترتیب 163 و 30 میلیارد ریال در مجامع خود سود تقسیم کردند. صنایع ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی و دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش نیز به ترتیب 158 میلیارد ریال و 5 میلیارد ریال زیان سال مالی گذشته کسب کردند و سودی برای سهامدارانشان تقسیم نکردند.