خرید النگو بحران بدهي يورو درنشست امروز بانک مرکزي اروپا

به گفته کارشناسان بحران بدهی منطقه یورو در صدر دستور کار نشست امروز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت قرار خواهد داشت .این نشست در حالی برگزار می شود موج جدیدی از بحران بازار مالی منطقه یورو را فرا گرفته است و پیش بینی می شود بانک مرکزی اروپا در مذاکرات امروز که از ساعت نه صبح به وقت محلی در مقر این بانک در فرانکفورت آلمان آغاز می شود، نرخ بهره را همچنان بدون تغییر در سطح یک و نیم درصد نگه دارد .به گزارش خبرگزاری آلمان ، نگرانی از تشدید بحران مالی در ایتالیا و اسپانیا موجب خواهد شد ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا موضوع بحران بدهی را در کنفرانس مطبوعاتی امروز مطرح سازد .