خرید النگو روبوسي مطهري و سردار قاسمي

پس از اعلام يك ساعت تنفس از سوي علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي علي مطهري به ديدار سردار قاسمي رفت و با وي رو بوسي كرد.به گزارش ايلنا، پس از اعلام تنفس از سوي لاريجاني، علي مطهري نماينده تهران به همراه علي بنايي نماينده قم به سمت صندلي سردار قاسمي وزير پيشنهادي نفت رفتند و مطهري ضمن روبوسي با سردار قاسمي چند دقيقه با وي خوش و بش كرد. سردار قاسمي نيز به وي دست داد و با مطهري رو بوسي كرد.