خرید النگو وزیر پیشنهادی ورزش: حقوق اقشار مختلف در بودجه تربیت بدنی رعایت می‌شود

وزیر پیشنهادی دولت برای مدیریت وزارت ورزش و جوانان
با تأکید بر در اولویت بودن ورزش همگانی و ضرورت قرار گرفتن آن در برنامه
تمامی افراد جامعه، اظهار کرد: با وجود این که زنان کمتر ورزش می‌کنند، اما
در تخصیص بودجه تربیت بدنی حقوق اقشار مختلف را رعایت خواهیم کرد.

به گزارش خانه ملت،”محمد عباسی” با تأکید بر لزوم گسترش ورزش همگانی
در کشور گفت: به نظر بنده، در تربیت بدنی، اولویت با ورزش همگانی است و ما
باید پیگیر این مسئله باشیم تا بتوانیم توجه به ورزش را در جامعه نهادینه
کنیم و در ورزش همگانی نیز مرد و زن مد نظرمان نیست؛ هر چند لازم است به
ورزش قهرمانی نیز توجه جدی شود.

وی درباره وجود تبعیض جنسیتی در بحث ورزش افزود: واضح است که بانوان در
کشور ما پا به پای مردان ورزش نمی‌کنند و این ایراد به جامعه ما وارد است،
بنابراین باید تا به ورزش همگانی که بیشتر مورد نیاز خانم‌ها است، توجه
داشته باشیم.

عباسی با بیان این که در ساختار وزارتخانه به بحث ورزش زنان توجه جدی
خواهیم داشت، بیان کرد: به علت آن که خانم‌ها در کشور ما فعالیت اجتماعی
کمتری دارند، به ورزش همگانی نیاز دارند و قرار گرفتن این امر به صورت ویژه
در برنامه‌های آنها به دلیل سلامت حقیقی‌شان، مسئله اساسی است و ما بودجه
تربیت بدنی را به طریقی تنظیم خواهیم کرد تا بتواند حقوق اقشار متنوع جامعه
را مراعات کنند.

وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان درباره تأثیر وزارتخانه شدن عرصه ورزش
بر حضور بین‌المللی ایران توضیح داد: با توجه به این که به مسئله ورزش هم
در دولت و هم در مجلس، توجه ویژه شده است، امیدواریم بتوانیم تا در
عرصه‌های بین‌المللی نیز بیش از گذشته قوی و جدی ظاهر شویم.