خرید النگو سرقت خودرو با استفاده از گربه

مرد جواني كه از شهرستان به تهران آمده بود تا يك خودرو سرقت كند، ترس از گربه را طعمه اين كار خود قرار داد.به گزارش فارس،‌ در ساعت 16:30 روز 8 مرداد امسال مأموران كلانتري از طريق مركز فوريت‌هاي پليسي 110 در جريان خبر دستگيري يك سارق خودرو قرار گرفتند كه قصد داشته تا با سرقت يك دستگاه خودرو پرايد از يك خانم جوان، از محل متواري شود كه توسط شهروندان دستگير شده است.با حضور مأموران كلانتري 135 آزادي در محل و انجام تحقيقات مقدماتي مشخص شد كه خانم جوان، به علت كشيده شدن روي زمين دچار آسيب ديدگي بسيار شديد شده كه بلافاصله به مركز درماني منتقل و متهم دستگير شده نيز به همراه تعدادي از شهروندان و همچنين يكي از پرسنل راهنمايي و رانندگي كه اقدام به دستگيري وي كرده بودند، به كلانتري منتقل شد.با تشكيل پرونده مقدماتي و اعتراف صريح متهم درباره ارتكاب به سرقت منجر به جرح شاكي پرونده، به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراي امور جنايي تهران، پرونده به همراه متهم دستگير شده در اختيار پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.افسر راهنمايي و رانندگي كه او نيز از ناحيه دست و پاي چپ دچار آسيب شده بود، در اظهارات خود به كارآگاهان پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: در ساعت 15:00 روز حادثه در ضلع جنوب ميدان آزادي در حال انجام خدمت بودم كه ناگهان متوجه دختر جواني شدم كه به نظر مي‌رسيد از ماشين به بيرون پرتاب شده و پايش نيز در ميان بند كمربند ايمني گرفتار شده و در حال داد و فرياد و كمك خواستن از مردم است.وي ادامه داد: همزمان با اين صحنه، مرد جواني نيز قصد سرقت خودرو را داشت و به همين علت و بدون توجه به كشيده شدن خانم جوان روي زمين، با سرعت سرسام‌آوري در حال فرار بود؛ با ديدن اين صحنه به سرعت با موتورسيكلت سازماني، خودم را به خودرو رسانده تا مانع از ادامه حركت آن شوم كه ناگهان سارق با ديدن من خودرو را به سمتم هدايت كرد و مرا زمين زد كه باعث شد تا از ناحيه دست و پاي چپم دچار آسيب ديدگي شديدي شوم؛ همزمان با زمين خوردن من، تعدادي از رانندگان عبوري نيز كه متوجه موضوع شده بودند به كمك آمده و مسير حركت خودرو پرايد را مسدود كردند كه خودرو پرايد با يك دستگاه از اين خودروها تصادف كرد و به ناچار مجبور به توقف شد كه سارق نيز در حاليكه قصد داشت با تهديد چاقو از محل متواري شود، توسط مردم دستگير و دختر جوان بلافاصله به بيمارستان منتقل شد.با توجه به اظهارات شهود پرونده، كارآگاهان با مراجعه به مركز درماني به تحقيق از دختر جوان سرنشين خودرو پرايد پرداختند؛ دختر جوان در اظهارات خود به كارآگاهان گفت: در حاليكه پدرم براي انجام دادن كاري از ماشين پياده شده بود، من در داخل ماشين و پشت فرمان منتظر او ايستاده بودم كه ناگهان در ماشين باز شد و مرد جواني كه يك گربه در بقل خود داشت، سوار ماشين شد و بلافاصله گربه را به سمت من پرتاب كرد و حتي پس از آن نيز با تهديد چاقو مرا به زور از ماشين به بيرون هل داد و چون كمربند را بسته بودم، همانطور به ماشين آويزان باقي ماندم، آن جوان نيز كه قصد سرقت ماشين را داشت شروع به حركت كرد و هرچه فرياد زدم و جيغ كشيدم كه ماشين را متوقف كند همچنان با سرعت زيادي مرا روي زمين مي‌كشيد كه باعث شد تا از ناحيه شانه، كتف، دست و پا دچار مصدوميت‌هاي بسيار شديدي شوم.شاكي پرونده درباره نحوه نجات خود نيز به كارآگاهان گفت: وقتي كه در حال جيغ كشيدن و كمك خواستن از مردم بودم، ناگهان دو ماشين از جلو و عقب مانع از ادامه حركت ماشين شده و حتي سارق نيز با يكي از اين خودرو برخورد شديدي كرد كه پس از آن مجبور به توقف شد و جوان سارق قصد فرار از محل را داشت كه توسط مردم دستگير و من نيز به بيمارستان منتقل شدم.متهم پرونده به نام رضا 24 ساله كه برابر اعترافات اوليه خود تنها به قصد سرقت خودرو به تهران آمده ، در اظهارات خود به كارآگاهان گفت: چند روزي مي‌شد كه براي سرقت يك دستگاه خودرو به تهران آمده بودم و به همين منظور يك چاقو خريده و در حوالي ميدان آزادي در حال پرسه زني بودم تا بتوانم سوژه مناسبي را براي سرقت پيدا كنم.وي افزود: از قبل تصميم گرفته بودم تا براي آساني بيشتر، سرقت خودرو را از سرنشين خانم انجام دهم و چون مي‌دانستم كه بيشتر خانم‌ها از گربه مي‌ترسند تصميم گرفتم تا براي ترساندن راننده زن ماشين و آساني در سرقت از يك گربه استفاده كنم و به همين علت در داخل پارك گربه‌اي را پيدا و در طول اين چند روز به همراه خود داشتم؛ در حال پرسه زدن در ضلع جنوبي ميدان آزادي بودم كه ناگهان چشمم به يك دستگاه خودرو پرايد با يك سرنشين خانم جوان افتاد كه در كنار خيابان توقف كرده بود؛ به سرعت به سمت ماشين رفته و از سمت در شاگرد سوار ماشين شده و بلافاصله گربه را روي آن خانم جوان انداختم. نقشه‌ام در آن لحظه عملي شده بود و همان طور كه فكر مي‌كردم آن خانم جوان براي آنكه خود را از دست گربه نجات دهد در خودرو را باز كرد كه من نيز از همين فرصت استفاده كرده و او را به بيرون هل داده و در پشت فرمان خودرو قرار گرفتم و شروع به حركت كرده كه متوجه شدم كمربند ايمني خودرو به دور دست آن زن جوان پيچيده شده است و او در حال كشيده شدن روي خيابان است؛ همين موضوع باعث اطلاع ساير مردم از سرقت خودرو شد و پس از چند لحظه كوتاه تعداد زيادي آدم و ماشين اطراف مرا محاصره كرده و مانع از حركت من شدند و پس از متوقف شدن خودرو نيز توسط آنها دستگير شدم.سرهنگ كارآگاه علي اكبر اسدي، رئيس پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ، گفت: در حال حاضر شاكي پرونده به علت شدت مصدوميت‌هاي وارد شده در مركز درماني تحت مراقبت‌هاي پزشكي قرار دارد و متهم پرونده به دستور مقام قضايي جهت انجام تحقيقات تخصصي در اختيار پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دارد.