خرید النگو بازگشت حجتيه با پوشش يک بنياد

روزنامه خراسان نوشت:برخي ائمه جمعه غرب کشور با اشاره به فعاليت مجدد اعضاي سابق انجمن حجتيه تحت پوشش بنيادي به نام “م”، همکاري بدون اطلاع تعدادي از مديران استاني با اين بنياد را موجب کسب اعتبار و گسترش اين انجمن دانسته و خواستار برخورد دستگاه هاي امنيتي با آن شدند.