خرید النگو انصراف دهقان و كواكبيان از مخالفت با غضنفري

محمد دهقان و مصطفي كواكبيان از سخن گفتن در مخالفت با وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت انصراف دادند.به گزارش فارس، محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران و مصطفي كواكبيان نماينده سمنان كه اسامي آنها به عنوان مخالفان مهدي غضنفري وزير پيشنهادي دولت براي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود، از سخنراني در مخالفت با اين وزير پيشنهادي انصراف دادند.بر اين اساس، نماينده موافق مهدي غضنفري هم سخنراني نكرد. قرار بود علي بروغني نماينده ‌سزوار به عنوان موافق وزير پيشنهادي دولت براي وزارتخانه صنعدت، معدن و تجارت در صحن علني صحبت كند.