خرید النگو 130 روز از ارائه طرح شکایت از رئیس​جمهور و دولت می​گذرد/موسوی: چرا مجلس بررسی نمی​کند؟

اسفند ماه سال گذشته بود که تعدادی از نمایندگان سوالات بسیاری از عملکرد دولت و رئیس​جمهور را به هیات رئیسه ارائه دادند.به گزارش خبرآنلاین، بررسی این سوالات که حدود 30-40 مورد و در 9 محور بود، از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون اصل نود ارجاع شد.امروز فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل نود در تذکری در صحن علنی مجلس با بیان اینکه این سوالات روز 5 اسفند ماه سال گذشته به هیات رئیسه رسیده، به قرائت موادی از آیین​نامه داخلی مجلس پرداخت که بر اساس آن، موضوع بلافاصله به کمیسیون مربوطه باید ارجاع شود و کمیسیون نیز ظرف 10 روز باید نظرش را به هیات رئیسه بدهد.وی با بیان اینکه 130 روز از آن زمان می​گذرد، از اینکه تا کنون گزارش کمیسیون اصل نود سه بار در دستور کار مجلس قرار گرفته اما قرائت نشده است، انتقاد کرد و گفت: چرا هیات رئیسه که باید متولی رعایت قانون در مجلس باشد، به این موضوع بی توجهی می​کند.عضو کمیسیون اصل نود با بیان اینکه حرمت امامزاده را متولی​اش باید نگه دارد، گفت: ما به دیگران می​گوییم که باید قانون را رعایت کنند اما 130 روز از این گزارش می​گذرد اما هنوز در صحن علنی قرائت نشده است. این زمان چندین بارابر، زمان تخلف دولت در عدم اجرای برخی قوانین و مقررات است.محمدرضا باهنر در پاسخ به وی گفت: اینکه تا کنون به این گزارش رسیدگی نشده است به دلیل این ابهام است که آیا کمیسیون اصل نود، کمیسیون تخصصی محسوب می​شود یا اینکه هر یک از این موارد باید به کمیسیون​های مربوطه ارجاع می​شده است؟