خرید النگو مجلس در روزی که گذشت

سرویس مجلس «» ـ « نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (سه‌شنبه) در صحن علني مجلس بررسي مواد ديگري از لايحه امور گمركي، را در دستور كار قرار دادند؛ افزون بر آن كه درباره فوريت‌هاي سه طرح «ايراني محسوب شدن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» و «استفساريه اعطاي كمك هزينه اولاد به كارمندان زن بدون همسر» و «تعطيلي ادارات دولتي و عمومي درروزهاي پنجشنبه» نيز تصميم‌گيري كردند.به گزارش «» اين مصوبات به شرح زیر است:صاحب كالا مسئول پرداخت حقوق ورودي هزينه‌هاي خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه امور گمركي، حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات گمركي را به تصويب رساندند.بنا بر رأي مجلس، حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا بنا بر مأخذ مقرر به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص ارایه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي‌شود.بر پایه اين مصوبه، در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند، كسر يك هزار ريال، معادل يك هزار ريال به شمار می رود.بنا بر اين قانون، صاحب كالا مسئول پرداخت حقوق ورودي هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.همچنين مصاديق و شرايط اخذ هزينه خدمات در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود.افزايش حقوق ورودي گمرك شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيستواردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي استنمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه امور گمركي ماده 6 اين لايحه را با 171 رأي موافق به تصويب رساندند.بر پایه اين ماده، واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است.گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را مشروط بر اين‌كه جنبه تجاري نداشته باشد، با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با گرفتن ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد، براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.بر پایه تبصره 1 اين ماده، افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.بنا بر تبصره 2 اين ماده، درآمدهاي موضوع اين قانون بر رعايت حكم ماده 160 اين قانون به حسابي كه از سوي خزانه‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك اعلام مي‌شود، واريز مي‌گردد.گمرك مكف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم كند.رييس كل گمرك توسط وزير اقتصاد منصوب مي‌شودكاركنان گمرك مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و برخوردار از امتياز شوندنمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه 163 ماده‌اي امور گمركي، ماده 4 اين لايحه را با اصلاحاتي به تصويب رسانده و مقرر كردند كه رييس كل گمرك ايران از سوي وزير اقتصاد و دارايي منصوب شود.بر اساس رأي نمايندگان، رييس كل گمرك ايران به عنوان بالاترين مقام اجرايي گمرك در چارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كاركنان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه‌ي مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصاد و دارايي بر عهده دارد.رييس كل گمرك همچنين همطراز مقام‌هاي موضوع بند «د» ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري است.بر اساس بند «ب» اين ماده معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رييس كل گمرك ايران و تأیيد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رييس كل گمرك ايران منصوب مي‌شوند.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين تصويب كردند كه كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن بوده و با عنايت به ويژگي‌هاي خاص و اهميت و مسئوليت‌هاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتيازات جداول حق شغل موضوع ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري با ضريب 2/1 برخوردار باشند.بنا بر اين قانون، گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرايي نسبت به جابجايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پست‌هاي سازماني اقدام كند.مجلس این ماده را با 159 رأي موافق، 10 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از 243 نفر نماينده حاضر به تصويب رساند.كالا تا پرداخت كليه حقوق گمركي در وثيقه گمرك باقي مي‌ماندنمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي، ماده 7 اين لايحه را تصويب كردند كه به موجب آن، كالا تا پرداخت كليه حقوق گمركي در وثيقه گمرك باقي مي‌ماند.بر پایه اين مصوبه، كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهي‌هاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرك است. گمرك پیش از دريافت يا تأمين این وجوه، نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.سازمان امور مالياتي، دستگاه وصول مطالبات قطعي گمرك شدنمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي، ماده 8 اين لايحه را با 117 رأي موافق، 8 رأي مخالف و 22 رأي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر به تصويب رساندند.بر پایه اين مصوبه،‌ گمرك مجاز است هر گونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام تا اين سازمان بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرايي آن و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول كند.تصويب يك فوريت طرح ايراني محسوب شدن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجينمايندگان مجلس شوراي اسلامي به يك فوريت طرحي رأي دادند كه بنا بر آن، قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي اصلاح مي‌شود.در صورت تصويب نهايي اين طرح فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي كه با مجوز ازدواج كرده‌اند ايراني به شمار می روند و به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.پيش از اين و با تصويب قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در سال 85 فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي نمي‌توانستند تبعيت ايراني بگيرند.در مقدمه توجيهي اين طرح كه به امضاي 68 نفر از نمايندگان رسيده، اين پرسش مطرح شده كه چطور فرزندان مادر ايراني كه در ايران متولد شده، نمي‌تواند تابعيت ايران را داشته باشد و آيا زن تبعه خارجي متولد ايران بر زن ايراني اولويت دارد؟در اين مقدمه توجيهي هم‌چنين تأكيد شده كه جهت رفع تبعيضات و مراجعات و شكايات متعدد كه حاكي از عدم حل مشكل با وجود قانون حاضر است و به جهت احقاق حقوق مادر ايراني، كه قطعا بر زن خارجي متولد ايران اولويت دارد، پيشنهاد يك فوريت اصلاح اين قانون تقديم مجلس شده است.پس از سخنان موافق و مخالفان ، يك فوريت اين طرح با 150 رأي موافق، 18 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع به تصويب مجلس رسيد.در بررسي يك فوريت طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، زهره الهيان به عنوان يكي از طراحان گفت: تابعيت فرزند زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج مي‌كند، مشخص نيست. اين فرزندان شناسنامه ندارند، نمي‌توانند به مدارس دولتي بروند و موضوع يارانه آنها نيز مشكل دارد.به گزارش ايسنا، نماينده مردم تهران افزود: فرزندان اين نوع ازدواج‌ها تا رسيدن به هجده سالگي تحت اشراف قضايي حاكميت نيستند.به گفته‌ي وي، يكي از دلايل مطرح كردن فوريت اين طرح، موضوع عدم تعلق بحث يارانه‌ها به اين افراد است.وي افزود: در رابطه با مباحث امنيتي ناشي از اجراي اين طرح نيز تدابيري انديشيده شده، مبني بر اين‌كه براي برخي مشاغل حاكميتي براي اين افراد ممنوعيت ايجاد خواهد شد.نادر قاضي‌پور به عنوان مخالف يك فوريت اين طرح گفت: در نواحي مرزي كه قوميت‌هاي مشترك در اين سو و آن سوي مرزها را شاهد هستيم، اين موارد متعدد است و اگر اين طرح به تصويب برسد از فردا تعداد اين افراد كه با زنان ايراني ازدواج مي‌كنند و حتي ممكن است آنها را ترك كرده و به كشور خود بازگردند، بيشتر خواهد شد.وي تصويب اين طرح را مغاير با غيرت اسلامي دانست و افزود: بايد قانوني تصويب كنيم كه بر منع ازدواج دختران ايراني با مردان غيرايراني تأكيد كند.يوسف‌نژاد به عنوان موافق يك فوريت اين طرح، اين پرسش را مطرح كرد كه چرا فرزند مادر ايراني كه در ايران متولد شده، نمي‌تواند تابعيت ايراني داشته باشد، ولي زن تبعه‌ خارجي متولد ايران، بر زن ايراني اولويت دارد؟به گفته‌ وي، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي در داخل براي رفتن به مدارس دولتي و گرفتن يارانه دچار مشكل هستند.در بررسي اين طرح، قنبري یادآور شد كه آيا اين طرح ويژگي فوريتي داشته يا اين‌كه هر بحث معمولي‌اي مي‌تواند به عنوان فوريت مطرح شود؟باهنر كه رياست جلسه علني را بر عهده داشت، موضوع تذكر قنبري را مخالفت با فوريت دانست.تصويب يك فوريت طرح استفساريه اعطاي كمك هزينه اولاد به كارمندان زن بدون همسرنمايندگان يك فوريت طرح استفساريه يك بند از قانون مديريت خدمات كشوري را به تصويب رساندند كه در صورت تصويب نهايي آن كارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول يا از كارافتادگي كلي است، يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند، از مزاياي كمك هزينه‌ اولاد نيز برخوردار مي‌شوند.فاطمه آجرلو در بررسي يك فوريت طرح استفساريه بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان طراح سخن گفت و سرانجام اين طرح بدون ايراد نطق مخالف و موافق به تصويب مجلس رسيد.در مقدمه‌ توجيهي اين طرح آمده است: كارمندان زن شاغل و بازنشسته سرپرست خانواده از جمله اقشار زحمتكش جامعه هستند كه به دليل از دست دادن همسران خويش، سرپرستي خانواده و فرزندان را نيز بر عهده داشته‌اند. اگر به ديده‌ انصاف به موضوع توجه شود، مشخص است زني بدون همسر با داشتن فرزنداني كه تأمين نيازهاي گوناگونشان در حال حاضر براي مردان چندشغله دشوار است، چگونه بايد نيازهاي زندگیگ، آموزشي و فرهنگي آنها را تأمين كند؟بنابراين با توجه به اين‌كه پرداخت كمك هزينه‌ اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري به اين قشر از جامعه داراي ابهاماتي است و با توجه به اين‌كه كمك هزينه‌ اولاد قبلا به اين افراد پرداخت مي‌شده؛ بنابراین، اين طرح با يك فوريت به مجلس تقديم مي‌شود.مخالفت مجلس با فوريت طرح تعطيلي ادارات دولتي و عمومي در روزهاي پنجشنبهنمايندگان با يك فوريت طرحي كه در صورت تصويب نهايي آن روزهاي پنجشنبه در ادارات دولتي و عمومي تعطيل خواهد بود، مخالفت كردند.اقبال محمدي در بررسي يك فوريت طرح حذف تبصره 3 ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان طراح اين طرح گفت: از آنجا كه وقوع پديده آلودگي هواي استان‌هاي جنوبي و غربي كشور از طريق ريزگردها در سال‌هاي اخير، شرايط نامناسبي را براي اين شهرها ايجاد نموده و سرايت اين پديده به استان‌هاي مركزي نيز دیده شده و نيز كاهش زمان حضور ساكنان اين مناطق در هواي آلوده مي‌تواند در كاهش اثر مخرب آن در سلامتي ساكنان بسيار موثر باشد و با توجه به اين‌كه تجارب عملي در مورد تعطيلي پنجشنبه‌ها در تهران از لحاظ صرفه‌جويي در مصرف انرژي در دستگاه‌هاي دولتي آثار مثبت خود را نشان داده، برای ايجاد بستر قانوني براي امكان تعطيلي ادارات دولتي و عمومي در روز پنجشنبه در استان‌هاي كشور اين طرح تهيه شده است.بادامچيان به عنوان مخالف يك فوريت اين طرح گفت: مفهوم اين طرح رسمي شدن تعطيلي پنج‌شنبه‌هاست. اين در حالي است كه ميزان تعطيلات در كشور ما بسيار بيشتر از ديگر كشورهاست و اين امر در توليد و اداره امور مشكل ايجاد مي‌كند، اگر پنج‌شنبه‌ها را نيز به اين تعطيلِي‌ها اضافه كنيم، يك تعطيلي به ميزان 56 روز به تعطيلي‌ها افزوده‌ايم.وي اين پرسش را مطرح كرد، در سالي كه مقام معظم رهبري به نام جهاد اقتصادي نام‌گذاري كرده‌اند، آيا اين كار واقعا جهاد اقتصادي است يا ترك جهاد اقتصادي و آيا اين كار ما را به سمت توسعه و پيشرفت مي‌برد يا براي آن مضر است؟به گفته وي، اگر اين طرح تصويب شود مفهوم آن با صدر ماده نيز مغايرت دارد، چرا كه بنا بر اصل ماده ساعت كار كارمندان دولت 44 ساعت است و با تعطيلي پنج‌شنبه‌ها اين ميزان به چهل ساعت كاهش خواهد يافت.وي هم‌چنين تصويب اين طرح را مغاير با برنامه پنجم دانست و گفت: اين طرح به دليل مغايرت با برنامه‌ دو سوم آرا نياز دارد.اسدالله عباسي به عنوان موافق يك فوريت اين طرح تعطيلي پنج‌شنبه‌ها را موجب استفاده خانواده‌ها از اوقات فراغت دانست و گفت: هرچند به دليل مسائل مذهبي در كشور تعطيلات زياد داريم، ولي مي‌توانيم كيفيت كار در ديگر روزهاي هفته را افزايش دهيم.به گفته وي، اين در حالي است كه بسياري از كارمندان پنج‌شنبه‌ها را مرخصي مي‌گيرند و در واقع كار در روزهاي پنج‌شنبه كيفيت و كارايي لازم را ندارد.گفتني است، نمايندگان در پایان با يك فوريت اين طرح مخالفت كردند.گزارشی از بررسي وضعيت كشاورزان و دامداران در مجلسنمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از آنكه در هفته گذشته، وضعيت واردات محصولات كشاورزي را با حضور وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني مورد بررسي و رسيدگي قرار دادند، امروز نيز با دعوت از خليليان وزير جهاد كشاورزي، وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي را رسيدگي كردند.مشروح سخنان امروز نمايندگان و وزير جهاد كشاورزي در صحن علني مجلس در زیر مي‌آيد:عباس رجايي:يارانه بخش كشاورزي هنوز پرداخت نشده استرييس كميسيون كشاورزي، ‌آب و منابع طبيعي، با اشاره به تأثيرات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بر بخش كشاورزي گفت: آنچه به نام يارانه بخش كشاورزي در اين قانون پيش بيني شده بود، هنوز پرداخت نشده است.عباس رجايي كه در جريان بررسي وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي و اصلاح قيمت‌ها با حضور وزير جهاد كشاورزي در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، اظهار داشت: در بسياري از استان ها موضوع خشكسالي به طور جدي مطرح است و در ساير استان‌ها نيز كه با نگاه سطحي خشكسالي نداريم، اما به نوعي ديگر با اين پديده روبه رو هستيم.وي افزود: متأسفانه تلقي بسياري در كشور اين است كه اگر بارندگي شود، مشكل خشكسالي حل شده و اگر باران نيايد خشكسالي صورت گرفته است، در حالي كه اين پديده به ميزان بارش، ‌نياز كشور در قبال بارش باران و راندمان آبي كشور بستگي دارد.نماينده مردم اراك در مجلس در ادامه با بيان اينكه متوسط برداشت از حوزه هاي آبي كشور بيش از ميزان واريز آب به آن است گفت: هم اکنون نيمي از دشت‌هاي كشور به صورت دشت ممنوعه درآمده كه امكان برداشت در آن نیست و ما نمي‌توانيم نياز آبي كشور را برطرف كنيم؛ بنابراين، با آمدن يك باران، نمي‌توان پديده خشكسالي را ناديده گرفت چرا كه پراكنش باران هم در اين امر بسيار تأثيرگذار است.رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، در ادامه به ارایه آماري از وضعيت خشكسالي در كشور پرداخت و اضافه كرد: تا سال 86 اين تصور بود كه ما با ثبات خوبي در بخش كشاورزي روبه رو هستيم، اما تنش جدي‌ كه در سال 87 به خاطر خشكسالي در سراسر كشور اتفاق افتاد، نشان داد كه نگاه ما به مسائل كشاورزي بايد قدري متفاوت باشد و در خودكفايي بايد به داشته‌هايمان توجه كنيم نه آنچه متعلق به ما نيست.رجايي يادآور شد: در سال 87 كاهش باران منجر به از بين رفتن محصولات ديمي شد و در اين سال توليد محصولات زراعي از 73 ميليون تن به 54 ميليون تن كاهش يافت.وي با بيان اينكه بايد براي خشكسالي در كشور حساب ويژه‌اي باز كنيم، در عين حال، موضوع خشكسالي را به زلزله تشبيه كرد و گفت: در حال حاضر زلزله خاموشي در كشور با قدرت بيش از 8 ريشتر در حال رخ دادن است كه اگر به دادش نرسيم، آسيب‌هاي جدي را در بلندمدت به بخش كشاورزي وارد مي‌كند.رييس كميسيون كشاورزي در ادامه سخنان خود با اشاره به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، اين قانون را از جمله اصلاحات ساختاري در كشور عنوان كرد كه بايد با قوت و قدرت دنبال شود و افزود: متأسفانه در اجراي اين قانون در حد قابل قبول به زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي مثل آبياري تحت فشار، مكانيزاسيون، يكپارچه‌سازي اراضي و اصلاح بذر و نهاده‌ها توجه نشده است.وي با بيان اينكه امكانات لازم براي بهره‌ور كردن واحدهاي كشاورزي هنوز هم فراهم نشده است، گفت: ما همچنان به سنتي كار كردن با ماشين‌آلات فرسوده كه پرت سرمايه دارند، ادامه مي دهيم، در حالي كه اگر امكاناتمان را اصلاح نكنيم، براي بهره‌ور كردن بخش كشاورزي زمینه مناسبي ايجاد نمي‌شود.رييس كميسيون كشاورزي، ‌آب و منابع طبيعي مجلس، با انتقاد از عدم اجراي ماده 8 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: ‌اجراي اين ماده مي‌توانست آثار اجراي اين قانون را در بخش كشاورزي كاهش دهد، در حالي كه آنچه با نام يارانه بخش كشاورزي در اين قانون پيش‌بيني شده هنوز به كشاورزان پرداخت نشده است.رجايي با تأكيد بر اينكه براي حمايت از توليد بايد يارانه‌ها به دامداران و مرغداران تزريق شود، گفت: شرايط و امكانات براي انجام اين اقدامات در حال حاضر فراهم است.وي افزود: شايد ارایه تسهيلات ارزان‌قيمت به كشاورزان و دامداران خوب باشد اما به بدهي‌هاي آنها به بخش بانكي خواهد افزود.رييس كميسيون كشاورزي در پايان اظهار داشت: حداقل تأثير مستقيم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش كشاورزي افزايش مبلغ بیست تومان در هر كيلو توليد است؛ اما اجراي اين قانون اثرات غيرمستقيم زيادي مثل گران شدن نيروي انساني، بالا رفتن هزينه‌هاي برداشت و افزايش هزينه حمل و نقل داشته است كه باعث مي‌شود برداشت بسياري از محصولات صرفه‌ اقتصادي نداشته باشد.عضو كميسيون كشاورزي مجلس:كمك‌ به كشاورزان پس از چند ماه دیرکرد، سليقه‌اي اجرا مي‌شوديك عضو كميسيون كشاورزي مجلس در صحن علني امروز مجلس گفت: وزارت جهاد كشاورزي بايد حامي بخش كشاورزي باشد؛ بنابراین، وزير بايد اعلام كند كه از كشاورز چه حمايتي كرده است؟عيسي جعفري در سخنان خود، در موضوع بررسي وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي و اصلاح قيمت‌ها اظهار داشت: بنا بود همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كمك هايي به كشاورزان در ارتباط با تهيه‌ي سوخت انجام شود تا آنها دچار مشكل نشوند اين در حالي است كه تا يك ماه قبل هيچ اتفاقي در اين زمينه نيفتاده بود. از يك ماه قبل نيز كه شروع اين كمك‌ها را شاهد هستيم، مي‌بينيم كه در اين كار سليقه‌اي عمل مي‌شود.به گفته‌ وي اگر كشاورز نتواند قبض خود را به موقع پرداخت كند يا بايد سيستم موتور پمپ را خاموش كند يا نزول بپردازد كه به كشاورزي خود ادامه دهد.وي افزود: قيمت تمام شده برخي محصولات كشاورزي بعضا 40 درصد افزايش يافته و اين در حالي است كه امسال در بحث گندم افزايش قيمتي بيش از حدود 9 درصد نداشته‌ايم.همچنين بنا بر بخشنامه‌اي كه به كشاورز و مراكز خريد ابلاغ شده به واسطه هر يك درصد افزايش قيمت گندم را ده تومان پايين مي‌آورند.وي با بيان اين كه ادامه كار با اين وضع براي كشاورز يا ممكن نيست يا سودي براي او نخواهد داشت، به واردات بي رويه‌ محصولات كشاورزي اشاره و خاطرنشان كرد: بايد جلوي واردات بي‌رويه گرفته شود و اگر در جايي بنا بر ضرورت نياز وجود دارد واردات انجام شود.نماينده‌ مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس گفت: طبق اطلاعات ما الان بين 760 تا 1 ميليون تن برنج وارد كشور مي‌شود. حال اگر يارانه‌اي را كه داده مي‌شود، حذف كنيم و واردات نيز افزايش يابد، چه اتفاقي خواهد افتاد. البته معتقديم وزير كشاورزي شخصا دخيل نيست چرا كه ديگر وزارتخانه‌ها نيز در اين حوزه دخالت دارند.وي با اشاره به مشكلات ناشي از خشكسالي كشاورزان ادامه داد: الان چندين ماه است كه از زمان برداشت گندم گذشته است البته كشاورزان مي‌گويند كه مدت هاست گندم را تحويل داده‌ايم پولي به ما پرداخت نشده است.وي افزود: امروز هزينه‌ برق مصرفي يك ماهه يك موتور پمپ بين پانصد تا ششصد هزار تومان است اگر اين موتور پمپ چهار ساعت خاموشي در ساعت پيك مصرف را رعايت كند به طور جد كشاورز را دچار مشكل خواهد كرد.جعفري ياد آور شد: كشاورز كارمند نيست كه هر ماه حقوق دريافت كند و بتواند به طور نقدي پول اين مبالغ را پرداخت كند؛ البته طبعا واحدهاي شركت نفت نيز به كسي نسيه سوخت نمي‌دهند.يك كارشناس مركز پژوهش ها:در مرز كمترين توليد محصولات كشاورزي در ده سال گذشته هستيميك كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: با اطلاعات موجود، آنچه پيش رو داريم، اين است كه در مرز كمترين توليد محصولات كشاورزي در ده سال گذشته هستيم.صفايي كه در هنگام بررسي وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي و اصلاح قيمت‌ها در صحن مجلس سخن مي‌گفت، اظهار داشت: در مطالعات انجام شده توليد محصولات كشاورزي از سال 79 تا 86 روند رو به رشد و مثبتي را طي مي‌كند و توليد محصولات اساسي به پايداري نسبي رسيده است؛ اما سرماي تند زمستان 86 و كاهش بارندگي سال زراعي 86 -87 موجب كاهش توليد محصولات كشاورزي به ميزان پانزده ميليون تن شد.به گفته‌ وي، وضع بارندگي سال زراعي سال گذشته نيز بيانگر اين است كه در سال 89 -90 نسبت متوسط سی سال گذشته 24 درصد و نسبت به بارش سال قبل 21 درصد كاهش داشته‌ايم و محصولاتي مثل گندم و جو كه بيشترين تأثير را از بارش هاي سالانه مي‌گيرند، تحت تأثير خشكسالي بوده‌اند.وي با اشاره به بارش نزدیک 17 ميليمتري در پاييز سال زراعي 89-90 با بيان اين كه اين ميزان كمترين ميزان باران در پنجاه سال گذشته بوده است، گفت: اين پراكنش بارندگي باعث شده سطح زير كشت غلات و سبز كردن آن با كاهش شديد مواجه شود.به گفته‌ وي، آنچه براي سال 89- 90 در حيطه غلات پيش‌بيني مي‌شود، اين است كه 45 تن غلات آبي و پنج تن غلات ناشي از زراعت داشته باشيم.وي با بيان اين كه آنچه پيش رو داريم، اين است كه در مرز كمترين توليد محصولات كشاورزي در ده سال گذشته هستيم، افزود: قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد و آنچه در اجراي اين قانون مهم است، آن كه ميزان يارانه‌اي كه به كشاورزان پرداخت خواهد شد، نبايد پس از اجراي اين قانون كاهش يابد. همچنين توجه به حفظ سطح محصولات كشاورزي كه از طريق يارانه‌ اعمال مي‌شود نيز مهم است.به گفته وي مجموعه هزينه‌اي كه در سه بخش نفت و گاز، برق و بنزين كه در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود در يك دوره نزدیک دو هزار و چهارصد ميليارد تومان تحميل هزينه‌ اضافه براي پرداخت هزينه‌ حامل‌هاي انرژي مستقيم يا غير مستقيم براي كشاورزان است؛ بنابراین، اگر حمايت جدي در اين عرصه نداشته باشيم كشاورز و محصولات كشاورزي با خطر ركود جدي مواجه مي‌شود و اين امر زمينه‌ فرار سرمايه‌ از بخش كشاورزي را بيش از پيش مي‌كند.به تأكيد صفايي، بسته‌هاي حمايتي بخش كشاورزي كه در پرداخت تسهيلات و يارانه‌ سود بانكي تأكيد دارد به تنهايي كفايت حمايت لازم از اين بخش و جبران افزايش هزينه‌ها را نمي‌كند.وزير جهاد كشاورزي:محصولات كشاورزي داخلي، نياز جمعيت ‌75 ميليوني كشور را تأمين مي‌كندوزير جهاد كشاورزي با اشاره به تأثيرات اجرايي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش كشاورزي گفت: البته اگر در چند دهه گذشته ساختارهاي كشاورزي اصلاح مي‌شد و بعد به سمت اجراي اين قانون مي‌رفتيم بهتر بود، اما حالا كه قانون نوشته شده و در حال اجراست، بايد آن را به يك فرصت براي بخش كشاورزي تبديل كنيم.صادق خليليان كه در جريان بررسي وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، اظهار داشت: براي اينكه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تأثيرات منفي براي توليد بخش كشاورزي نداشته باشد، در اين قانون بسته‌ حمايتي براي اين بخش در نظر گرفته شده كه اميدواريم با اقدامات انجام شده و رفع موانع اوليه مشكلات اين بخش برطرف شود.وي با اشاره به روند توليد در بخش كشاورزي در سال هاي گذشته اظهار داشت: در پايان سال 83 ما 87 ميليون تن توليد محصولات كشاورزي داشتيم كه روند آن تا كنون صعودي بوده، به جز سال 87 كه خشكسالي بي‌سابقه‌اي اتفاق افتاد و بخش كشاورزي از آن متأثر و دچار لطمه شد.خليليان ادامه داد: به‌رغم اينكه نرخ رشد توليد بخش كشاورزي در سال 87 منفي بوده، در دو سال اخير اين روند مثبت شده و بهبود يافته به طوري كه در سال 88 ، 93 ميليون تن و در سال 89 ، 107 ميليون تن در بخش كشاورزي توليد داشته‌ايم كه به طور متوسط نرخ رشد آن بيش از 10 درصد است.وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه با تمهيدات در نظر گرفته شده، روند افزايش توليد در سال جاري نيز ادامه خواهد يافت گفت: ميزان صادرات ما در سال هاي گذشته از نظر وزني و ارزشي افزايش يافته، در حالي كه ميزان صادرات هم به لحاظ وزني و هم به لحاظ ارزشي دچار كاهش شده است.وي تأكيد كرد: ما شاهد وفور محصولات كشاورزي توليد داخل هستيم كه در بازار نياز 75 ميليون جمعيت كشور را تأمين مي‌كند، حتي محصول آنقدر زياد شده كه قيمت‌ها پايين آمده و اين معنايش افزايش توليد است.خليليان در ادامه سخنان خود با اشاره به آمار توليد محصولات كشاورزي در سال هاي گذشته تأكيد كرد، در اين سال ها به طور نسبي ظرفيت خودكفايي و امنيت قضايي افزايش يافته است.وي با بيان اينكه بحث خشكسالي يك پديده جهاني و ناشي از تغييرات آب و هوايي است، افزود: در بیشتر كشورهاي دنيا موضوع خشكسالي مطرح است و در دو دهه اخير اين كشورها به دنبال چاره‌انديشي در اين باره هستند، در حالي كه در اين سال ها كشور ما نسبت به اين موضوع غفلت داشته و تنها زماني كه در سال 87 خشكسالي جدي اتفاق افتاد، نگاه‌ها به سمت تغييرات آب و هوايي معطوف شد؛ بنابراین، ما بايد با جبران اين موضوع در شرايط حاضر افراد بعدي ما را به اين غفلت متهم كنند.وزير جهاد كشاورزي متوسط بارش در كل كشور را 184 ميلي‌متر عنوان كرد و گفت: 21 استان كشور ما دچار خشكسالي هستند و يك استان دچار خشكسالي شديد است، البته برخي كشاورزان كه توسط صندوق بيمه، خود را بيمه كرده‌اند خسارت خشكسالي را دريافت كردند، اما برخي ديگر خود را بيمه نكرده بودند و وزارت جهاد كشاورزي نيز وظيفه‌اي در قبال آنها نداشت اما از طريق ستاد حوادث غيرمترقبه استان‌ها، استانداري‌ها و وزارت كشور اين افراد مورد حمايت قرار گرفتند.خليليان با بيان اينكه اعتبارات خشكسالي در سطح ملي در بودجه پيش‌بيني شده است، يادآور شد: هزار و 138 ميليارد تومان به موضوع توسعه آبياري تحت فشار، لوله‌گذاري انهار، طرح‌هاي انتقال آب و لايروبي قنوات اختصاص يافته است كه اميدواريم بتوانيم روش آبياري سنتي قنات را حفظ كنيم.وي ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزي در سال هاي گذشته سعي كرده اعتبارات خود را به طرح‌هاي زيرساختي آب و خاك سوق دهد تا بتوانيم توانايي مقابله نسبي با موضوع خشكسالي را داشته باشيم، به گونه ای كه اعتبارات طرح‌هاي آب و خاك از 380 ميليارد تومان در سال 84 به 913 ميليارد تومان در سال 87 افزايش يافته، در حالي كه روند رشد بودجه كمتر از اين بوده است.وزير جهاد كشاورزي، مجموع اعتبارات سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي عمراني در بخش كشاورزي در سال 90 را بيش از دو هزار ميليارد تومان عنوان كرد.وي با تأكيد بر اهميت صنايع فراوري براي بخش كشاورزي اظهار داشت: تا سال 84 كمتر از هفت ميليون تن ظرفيت بهره‌وري بوده، در حالي كه در شش سال اخير نوزده ميليون تن بر ظرفيت فراوري افزوده شده است كه هفت ميليون تن آن در 22 ماه اخير ايجاد ظرفيت شده است.وزير جهاد كشاورزي در پايان با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي در حد مقدورات و امكانات قانوني و بودجه پيگيري‌هايي خوبي در بخش خشكسالي داشته گفت: برآورد ما اين است كه دست کم 1500 ميليارد تومان بايد در اختيار استان‌ها براي مقابله با موضوع خشكسالي قرار گيرد.باهنر:دولت حق توليد را در هدفمندي يارانه‌ها ادا نكرده استمحمدرضا باهنر گفت: دغدغه جدي مجلس آن است كه در پروژه هدفمندي يارانه‌ها بر سر بخش‌هاي توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي كلاه برود.باهنر كه رياست جلسه علني مجلس را بر عهده داشت، پس از انجام مذاكرات نمايندگان و وزير جهاد كشاورزي در موضوع بررسي وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي و اصلاح قيمت‌ها اظهار داشت: مجلس از دولت به طور جد مي‌خواهد كه سهم توليد را از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت كند.وي افزود: مجلس در زمينه كشاورزي و بودجه‌هاي مصوب خشكسالي، همت والايي داشته و به كمك دولت بودجه خوبي براي اين بخش اختصاص داده و بر پرداخت سهم كشاورزي در پروژه‌ هدفمندي يارانه‌ها دقت جدي داشته است و امروز دغدغه جدي مجلس اين است كه بخش‌هاي توليدي، صنعت، كشاورزي و خدمات در پروژه عظيم هدفمندي سرشان كلاه رود و كم بياورند.وي افزود: هنوز هم از منتقد اين موضوع هستيم كه دولت حق سهم توليد از هدفمندي ادا نكرده است.وي خطاب به مسئولان و كساني كه سياست‌هاي راهبردي را تنظيم مي‌كنند و نيز خطاب به وزرا به ويژه وزير جهاد كشاورزي گفت: اين مسئولان بايد بيشتر دقت كنند كه اگر تغييرات كلان آب وهوايي در دنيا و ايران اتفاق بيفتد، مبتني بر آن سياست‌هاي راهبردي تغيير الگوي كشت، ‌داشت و برداشت را تنظيم كنند.باهنر خاطرنشان كرد: كشاورزي كه همه امكانات زندگي خود را در كشت يك محصول متراكم مي كند، بايد هدايت و حمايت شود. اين در حالي است كه در سی سال گذشته شاهد بوده‌ايم كه يك سال به عنوان مثال يك كالا آنقدر اضافه توليد شده است كه از بين مي‌رود و يك سال يك كالا را آنقدر كم داريم كه بازار سياه ايجاد مي‌شود، اين در شأن نظام جمهوري اسلامي و برنامه‌ريزان ما نيست.نایب رييس مجلس با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها در سياست‌هاي راهبردي توليد تأثير مي‌گذارد، گفت: دولت، مروجين و كساني كه امكانات دولتي مي‌گيرند بايد حمايت، هدايت و كمك لازم را به اين بخش بكنند كه بتوانيم از برخي گرفتاري ها سالمتر عبور كنيم.باهنر در پايان با بيان اينكه اين نوع نشست‌ها در مجلس ادامه خواهد يافت، برگزاري اين جلسات و انجام مذاكرات و بررسي‌ها در موضوعات گوناگون را موجب رفع ابهامات موجود و بيان شفاف‌تر وظايف مسئولان دانست.منبع: ایسنا