خرید النگو كاهش غلظت ريزگردها در هواي تهران

شاخص كيفيت هواي تهران هم‌اكنون با كاهش ميزان ذرات معلق كمتر از5/2 ميكرون در شرايط سالم و استاندارد قرار دارد.به گزارش «شهر» شاخص آلاينده‌هاي اصلي هواي تهران نسبت به روز گذشته -10مرداد- كاهش يافته و در حد استاندارد است.براين اساس هم‌اكنون ميزان ذرات معلق كمتر از 5/2 ميكرون يا همان ريزگردها در هواي تهران در حداستاندارد بوده و دستگاه‌هاي سنجش آلودگي‌هوا ميزان اين آلاينده را 91 ppm نشان مي‌دهد. غلظت ذرات معلق كمتر از 5/2 ميكرون نسبت به روز گذشته كه 101 ppm بوده كاهش يافته است.ميزان آلاينده منواكسيدكربن نيز 33 ppm و ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون 67 ppm است.بنابراين گزارش شاخص كيفيت هواي تهران امروز – 11 مرداد- 91ppm بوده و بالاتر ازحداستاندارد و در شرايط ناسالم و هشدار قرار دارد.شاخص كيفيت هوا در روز گذشته -10مرداد- 101ppm بوده است.