خرید النگو دوش گرفتن دزد در حمام صاحب‌خانه!

پليس سوئد مرد سارقي را كه داخل حمام صاحب‌خانه در حال دوش گرفتن بود، دستگير كرد.به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري يونايتدپرس، افراد خانه با صدايي كه از داخل حمام ‌شنيدند از خواب پريده و متوجه ميهماني ناخوانده شدند.به گفته پليس، ساكنان اين خانه در ابتدا تصور نمي‌كردند اتفاق عجيبي باشد اما وقتي اين صدا براي چند ساعت ادامه مي‌يابد نگران مي‌شوند.وقتي ساكنان خانه وارد حمام شدند اين مرد را در حالي كه كاملا پوشيده بوده است، پيدا مي‌كنند.اين سارق به پليس گفته است كه نياز داشته خواب از سرش بپرد.به گزارش ايسنا، پليس گفته است كه اين مرد در زمان دستگيري قادر نبوده كه چگونگي ورودش به داخل خانه را توضيح دهد اما به هر حال تهديدي براي اين خانواده نبوده است.