خرید النگو پايان دورکاري برخي ادارات تهراني

روزنامه خراسان نوشت:در حالي که دورکاري کارمندان يکي از تاکيدات ويژه رييس جمهور بوده است اما برخي کارمندان تهراني مي گويند پس از چند هفته دورکاري که از يک تا سه روز در هفته ادامه داشته است، به آنها گفته شده تا مجددا تمام هفته را در محل کار حاضر باشند.