خرید النگو قتل به خاطر تهمت ناروا

شرق: پسر جواني كه دوستش را به قتل رسانده است در جلسه محاكمه ادعا كرد، تهمت نارواي مقتول باعث اين جنايت شد.در ابتداي جلسه محاكمه اين متهم كه صبح ديروز در شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد عطار، نماينده دادستان گفت: ماموران پليس شهرري شامگاه 23 اسفند سال 88 از وقوع يك درگيري بين دو نوجوان باخبر شدند و از آنجا كه مجروحان به بيمارستان انتقال يافته بودند آنها نيز به مركز درماني رفتند تا در اين رابطه تحقيق كنند. ماموران مطلع شدند يكي از مجروحان به نام مرتضي بر اثر اصابت ضربات چاقو به گردنش به قتل رسيده است. يك روز بعد از حادثه، متهم به قتل به نام ساسان شناسايي و دستگير شد و به اتهامش اعتراف كرد. بنا بر مدارك موجود در پرونده، جرم متهم محرز است و براي او درخواست مجازات قانوني دارم. در ادامه اين جلسه اولياي‌دم مقتول نيز خواسته خود را قصاص متهم عنوان كردند. سپس ساسان به دفاع از خودش پرداخت. او اتهام قتل را قبول كرد و گفت: از يكي از دوستانم شنيده بودم مرتضي نسبت ناروايي را به خانواده من داده بود. شب حادثه به همراه همان فرد پيش مرتضي رفتم تا مطمئن شوم او اين حرف را زده است. اول انكار كرد و بحث ما هم تمام شد اما همان فردي كه از مرتضي نقل قول كرده بود دوباره به من گفت مرتضي دروغ مي‌گويد و اين حرف را زده است. دوباره پيش مرتضي رفتم و او اين بار به من گفت، اين حرف را زده است. من هم عصباني شدم و در جريان درگيري كوتاه ما، او يك ضربه چاقو به بازويم زد و من هم دو ضربه به گردن و كتفش زدم. متهم ادامه داد: من از كاري كه كرده‌ام پشيمان هستم و از اولياي دم تقاضاي بخشش دارم. بنابر اين گزارش بعد از اتمام جلسه دادگاه هيات قضات براي صدور راي وارد شور شدند.