خرید النگو شرایط استخدامی کارکنان گمرک مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط استخدام کارکنان گمرک را تصویب کردند.

به گزارش خانه ملت،
نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ سه شنبه ۱۱ مردادماه ـ مجلس شورای اسلامی
در ادامه بررسی جزئیات لایحه امور گمرکی، ماده ۴ این لایحه را با ۱۵۹ رای
موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳  نماینده حاضر در صحن
تصویب کردند.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در بند الف ماده ۴ این لایحه،‌ رئیس کل
گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود و به عنوان
بالاترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه،
اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان،
نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع
قانونی و حقوقی باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال
نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و
دارایی برعهده دارد. همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند(د) ماده (۷۱)
قانون مدیریت خدمات کشوری است.

همچنین بند ب ماده ۴ تصریح دارد: معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل
گمرک ایران و تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران
منصوب می شوند.

به موجب بند پ نیز، کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون
مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن بوده و با عنایت به ویژگیهای خاص و
اهمیت و مسؤولیتهای مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز
جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور باضریب (۲/۱) برخوردارند. گمرک
می تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جابجایی نیروهای
انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای
سازمانی اقدام نماید.

براساس بند «د» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سمتهای ذیل مدیریت
سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات
مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.

ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.

ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امیتاز.

د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امیتاز.

هـ – معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.

تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده
همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست‌های همتراز به عهد هیات وزیران بوده و
تعیین همترازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در
ماده (۶۶)) که حقوق ثابت تلقی می‌شود فوق‌العاده‌های ماده (۶۸) این قانون
نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل ۲ سال در پست مدیریتهای سیاسی
انجام وظیفه کرده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت
پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در
مسئولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست
قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت
خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و
فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق
بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی
مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه
مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.