خرید النگو تصویر: چاوز پس از نخستین شیمی درمانی

هوگو چاوز رئیس جمهوری جنجالی ونزوئلا وعده مبارزه با سرطان را به هواداران خود داده استهوگو چاوز موهای خود را در نخستین جلسات شیمی درمانی از دست داد.