خرید النگو تصاویر: ساخت زندان براي محاكمه فرعون مصر

عکس: احمد عزالدین