خرید النگو اوباما حلول ماه رمضان را تبريك گفت

در حالي كه قتل وكشتار مسلمانان درعراق و افغانستان توسط ارتش آمريكا ادامه دارد؛ باراك اوباما در شروع ماه مبارك رمضان در پيامي ضمن تبريك اين ماه خواستار كمك مردم به قربانيان قحطي و خشكسالي در افريقا شد.به گزارش ایرنا اوباما در بيانيه اش ، رمضان را ماه ‘ زمان ژرف انديشي و فداكاري دانست و گفت: همانند اديان ديگر ، روزه گرفتن براي تقويت معنويت ، انضباط و آگاهي از رحم و عطوفت پروردگار به كار مي رود. ‘وي افزود : ‘ روزه گرفتن همچنين ياد آور اهميت كمك كردن به افراد كم اقبال تر است . ارزيابي هاي دل گيرانه از ضايعات جاني و تصاوير خانواده ها و كودكان در سومالي و شاخ افريقا كه براي بقاي خود دست و پا مي زنند وظيفه انساني مشترك را ياد آوري و ما را وادار مي كند اقدامي انجام دهيم . ‘اوباما گفت :’ اكنون زمان آن فرا رسيده تا ملت ها و مردمان در كنار هم با حمايت و كمك خود به تلاش هاي امداد جاري مانع از يك فاجعه به مراتب قاجعه آميز تر شوند. ‘ چنين زمان هايي به ما درسي را كه تمام اديان بزرگ از جمله اسلام مي دهد ياد آوري مي كند و آن اين است كه با ديگران چنان كن كه خواهي با تو چنان كنند. ‘