خرید النگو پايان ظرفيت مغز انسان؟!

انسان تاكنون توانسته فناوري‌هاي عجيب زيادي مانند پني‌سيلين، شاتل فضايي، رايانه و حتي قلب مصنوعي اختراع كند و اكنون سوال اين است: «هوش انسان تا كجا ادامه خواهد داشت؟»به گزارش ایسنا، برخي دانشمندان در پاسخ به اين سوال اظهار كرده‌اند كه قدرت مغز بشر به اوج خود رسيده و باهوشتر شدن انسان از لحاظ فيزيكي امكان‌پذير نيست.به ادعاي دانشمندان دانشگاه كمبريج، مغز انسان براي دستيابي به هوش بالاتر به ميزان زيادي انرژي و اكسيژن بيشتر نياز دارد كه تدارك آن براي ما ميسر نيست.اين محققان به تحليل ساختار مغز پرداخته و ميزان انرژي مصرفي سلولهاي آن را سنجيده‌اند.به گفته محققان، مغز براي كاركرد به انرژي نياز داشته و نيروهاي وسيعتر استنتاج به انرژي بيشتر نياز دارد؛ چرا كه مغز براي جست‌وجو در مورد ارتباطهاي تازه بايد دائما اطلاعات را از منابع مختلف به هم مرتبط كند.اين نيازبه انرژي نشان‌دهنده آن است كه ما براي اطلاعاتي كه پردازش مي‌كنيم با محدوديت روبه‌رو هستيم.دانشمندان ديگري نيز ادعا كرده‌اند كه سيم‌كشي مغز يا شبكه الياف كه بخش‌هاي مختلف را به هم مرتبط كرده، از اين بهتر نخواهد شد.آنها دريافته‌اند كه باهوشترين افراد از بهترين حالت اين شبكه مغزي برخوردارند كه در آن پيام‌ها با سرعت زياد بين بخش‌هاي مختلف مغز منتقل مي‌شوند؛ اما به ادعاي دانشمندان، اين شبكه به ميزان بسيار بيشتري از انرژي براي كارايي بيشتر نياز دارد.آنها نيز مانند دانشمندان پيشين اذعان داشته‌اند كه تدارك اين انرژي براي انسان ممكن نبوده و از اين رو انسان باهوشتر نخواهد شد.