خرید النگو زیاد شدن تعطیلی‌ها مناسب نیست

سخنان رییس جمهور در باره تعطیلی پنجشنبه ها ، اظهار نظر ایشان بوده ، باید پس از ارائه ، در کمیسیون مربوطه بررسی شود ، در مجلس تصویب شود و بعد اجرایی شود.به گزارش اعتدال، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذر شهر در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: منظور رییس جمهور از تعطیلی 5 شنبه ها به نظر بنده عمومی نبود و تنها به کار آموزشگاه ها و مدارس اشاره شده است .عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: افزایش و کاهش تعطیلات بحثی کارشناسی است و باید با تجاربی که از کشور های مختلف دنیا در دست ئاریم و تجارب و ملاحظات داخلی ، به جمع بندی برسیم.وی افزود: سخنان رییس جمهور در باره تعطیلی پنجشنبه ها ، اظهار نظر ایشان بوده ، باید پس از ارائه ، در کمیسیون مربوطه بررسی شود ، در مجلس تصویب شود و بعد اجرایی شود.فرهنگی ادامه داد: اعمال این تعطیلات در آموزش و پرورش، البته کار قابل مطالعه ای است.عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در مجموع زیاد شدن تعطیلات مناسب نیست ، به ویژه در بخش های غیر دولتی که اثر منفی در فعالیت بخش خصوصی دارد و حتی بسیاری از بخش های دولتی  نیز مضر است و در بخشهایی از دولت هم آثارش به بخش خصوصی می رسد و نباید به این تعطیلات افزود.