خرید النگو «دیپلماسی ختم» برای رسیدن به …

آرایش حضور نیروهای سیاسی در لیست های انتخاباتی در چند ماه آینده تحلیل هایی که بعضا از زبان های مختلف در مورد حضور شخصیت های سیاسی در مراسم های ختم را به گوش می رساند را شفاف تر می کند.به گزارش خبرگزاری پانا، حضور چهره های سیاسی در مراسم ختم در گذشتگان یکدیگر، چند ماهی است که یکی از سوژه  های داغ اهالی رسانه ها شده است و یا به عبارتی مراسم ختم را می توان بهانه ای برای خوش و بش چهره های سیاسی با یکدیگر ارزیابی کرد.اتفاقی که شاید در ظاهر امری مثبت تلقی شود و شاید با نگاه خوشبینانه گامی در جهت همدلی هرچه بیشتر شخصیت های سیاسی با یکدیگر باشد، ولی بعضا پشت پرده آن اهداف دیگری دارد.ازجمله افرادی که شاید بیش از دیگران حضورش در مراسم ختم شخصیت های سیاسی توجه رسانه ها را به خود جلب کرده حضور منوچهر متکی در این نوع مراسم است .هرچه به انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی نزدیکتر می شویم، حضور پررنگ شخصیت های سیاسی در محافل  مختلف معنای خاص خود را تداعی می کند،  تحلیل هایی  که به نظر می رسد چندان هم به دور از واقعیت نباشد و البته آرایش حضور نیروهای سیاسی در لیست های انتخاباتی در چند ماه آینده ، شاید این تحلیل هایی که بعضا از زبان های مختلف  به گوش می رسد را شفاف تر کند.