خرید النگو خيران و بينوايان مازندران در بلاتكليفي !

با گذشت چند هفته از اعلام كناره گيري محمدزاده از سمت مديركلي بهزيستي مازندران، تاكنون جانشيني براي وي در نظر گرفته نشده و اين اداره كل همچنان در بلاتكليفي زجرآوري بسر مي برد.به گزارش دريانيوز ، پس از آنكه محمدزاده اعلام كرد كه براي ادامه تحصيل قادر به ادامه مديريت در بهزيستي مازندران نيست بالطبع سازمان بهزيستي مي بايست براي اين اداره كل سرپرستي انتخاب مي كرد كه اين اقدام تاكنون انجام نشده است . هر چند فعاليت اكثر سازمان ها در ماه مبارك رمضان كاهش چشمگيري مي يابد، اما فعاليت سازمان بهزيستي چند برابر شده كه ضرورت تعيين متولي بهزيستي در مازندران بيش از گذشته احساس مي شود .اين سازمان همه ساله در ماه مبارك رمضان برنامه “ضيافت رمضان” را برگزار مي كند كه كمك بزرگي به خانواده هاي نيازمند است چرا كه خيرين، در اين ماه انگيزش زيادي براي كمك و ياري به مستمندان پيدا مي كنند .از طرفي در تير و مرداد اين اداره كل بايد با دستگاههاي ديگر موافقت نامه هاي بودجه اي و اعتبارتي تنظيم و به امضاء برساند .