خرید النگو خبر خوش برای واحدهای تولیدی بدهکار

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت : واحدهای تولیدی بدهکار که با بانک ها به توافق برسند شش درصد جریمه دیرکرد تسهیلات آنها بخشیده می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر ، نهاوندیان در پایان نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی همچنین از تشکیل کارگروهی برای بررسی و تهیه گزارش از بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها خبر داد.وی گفت : بحث اصلی این جلسه ، تقسیط بدهی واحدهای تولیدی به بانکها در مدت پنج سال بود که قرار شد کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و حضور اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و وزارت صنعت و تجارت تشکیل شود و عملکرد بانکها را در این خصوص گزارش کند.