خرید النگو تصویر: فرزندان امام صدر و دکتر شریعتی

از راست: مهدی فیرزوان، دختر آقای فیروزان، ملیحه صدر، سوسن شریعتی، سارا شریعتی، احسان شریعتی، پوران شریعت رضوی، حورا صدر