خرید النگو بهبود اوضاع كسب‌وكار منوط به كار جهادي است

 حميدرضا فولادگر فضاي كسب و كار در كشوررا نامطلوب ارزيابي‌كرده و بهبود اوضاع را منوط به انجام كاري جهادي خواند.به گزارش ایلنا، نماينده مردم اصفهان در مجلس درخصوص آمار منتشر شده مربوطه بهبود فضاي كسب وكار در كشورمان اظهارداشت: اين آمار مربوط به سهولت فضاي كسب وكار بوده است كه ايران موفق شده از رتبه 137 به رتبه 129 در جمع بيش از 180 كشور جهان نايل آيد.وي افزود: اين آمار مربوطه مسايلي از جمله روندپيگيري مشاغل، بيمه و… است.فولادگر ازآماراتاق بازرگاني هم خبر داد وگفت: در عرصه اشتغال رقابت پذيري نيز از جمله شاخص‌هايي است كه با ميزانهاي بين المللي سنجيده مي‌شود.اتاق بازرگاني درآخرين آمار خود از ارتقاي رتبه ايران خبر داده‌ بود ولي اينها هيچ كدام به منزله بهبود فضاي كسب و كار به صورتي كه در جامعه محسوس باشد نيست.رييس‌كميسيون اصل 44 يادآور شد: يكي از شاخص‌هاي ديگر شاخص محيط است كه هيچ معيار بين المللي براي آن وجود ندارد و ما نمي‌توانيم خود را دراين عرصه ارزيابي كنيم .اين شاخص از هركشور به كشور ديگر فرق مي‌كند درايران 34 شاخص داريم كه هر 3 ماه يكبار توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس وا تاق بازرگاني ارزيابي مي‌شوند.وي با تاكيد بر اينكه ارتقاي رتبه ايران به منظور بهبود فضاي كسب وكار نيست، تصريح كرد: اگرچه آمار نشان دهنده ميزان رشد است ولي هنوز هم رتبه خوبي نداريم و نسبت به ديگر كشورهاي جهان ضعيف عمل‌كرده ايم.فولادگرتاكيد‌كرد: اگر مي‌خواهيم به افق چشم انداز برسيم بايد درسال جهاد اقتصادي شرايط را با كاري جهادگونه پيش ببريم در غير اين صورت وقتي نشاني از بهبود در فضاي جامعه احساس نشود آمارها كارايي نخواهند داشت.