خرید النگو امضاهاي جديد در طرح سوال از احمدی نژاد

روزنامه خراسان نوشت:شنيده شده با وجود آن که تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را از طرح سوال از رئيس جمهور پس گرفته اند اما نمايندگان جديدي پاي اين طرح را امضا کرده اند به همين دليل اين طرح از حد نصاب خارج نشده اما هيئت رئيسه نسبت به در دستور کار قرار دادن آن مردد است.