خرید النگو نتیجه شکایت دفترهاشمی از دو روزنامه

هيئت منصفه مطبوعات اعلام كرد با توجه به مخدوش بودن ماهيت شكايت دفتر هاشمي رفسنجاني از بذرپاش و اشتهاردي، مديران‌مسئول سابق روزنامه‌هاي وطن امروز و ايران، رسيدگي به اين پرونده امكان‌پذير نيست.به گزارش فارس، جلسه رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي كاوه اشتهاردي؛ مديرمسئول سابق روزنامه ايران و مهرداد بذرپاش؛ مديرمسئول سابق روزنامه وطن امروز با شكايت دفتر اكبر هاشمي رفسنجاني در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مدير خراساني و با حضور هيئت منصفه مطبوعات برگزار شد.در اين جلسه در پي دفاع اشتهاردي و بذرپاش و با بيان ادله آنها در خصوص ماهيت پرونده همچنين با توجه به نحوه طرح شكايت و تناقضات موجود در اين پرونده، هيئت منصفه مطبوعات با رد شكايت صورت گرفته اعلام كرد: با توجه به مخدوش بودن ماهيت شكايت دفتر هاشمي رفسنجاني از بذرپاش و اشتهاردي، رسيدگي به اين پرونده امكان‌پذير نيست.بنابر اين گزارش، شكايت دفتر هاشمي رفسنجاني از اشتهاردي و بذرپاش معتبر نيست و مردود اعلام شد.