خرید النگو عدم‌مشورت‌دولت با مجلس موجب خسارت‌شده

متاسفانه عدم مشورت دولت با مجلس موجب وارد شدن خسارت هایی به کشور شده است و توصیه ما این است که در زمینه معرفی وزرا دولت با مجلس تعامل کندبه گزارش ایلنا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: مشورت دولت ها با مجلس و هیئت رئیسه در معرفی وزرا، یک امر عرفی و عقلی صحیح است که باعث می شود دادن رای اعتماد به وزرا روند بهتری را طی کند.نماینده طرقبه و چناران گفت: توصیه ما این است که دولت در معرفی وزرا با مجلس و هیئت رئیسه مشورت کند تا وزاریی که معرفی می شوند زمینه رای داشته باشند.محمد دهقانی افزود: درست است که قانون اساسی این وظیفه را برای دولت و رئیس جمهور درنظر نگرفته است، اما انجام مشورت با مجلس در دادن رای اعتماد به وزرا تاثیر دارد، اما در عین حال اگر هم دولت چنین رایزنی و مشورتی را نکرد، نمی توان ایرادی گرفت و به دولت گفت که چرا با مجلس وارد رایزنی نمی شود.عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان به وظیفه شرعی و قانونی خود در دادن رای اعتماد به وزرا عمل خواهند کرد، تصریح کرد: مجلس صلاحیت ها را می سنجد و اینگونه نیست که نظر فرد خاصی ملاک رای اعتماد قرار بگیرد و از طرفی باید توجه داشت که نمایندگان قدرت متکثری هستند.دهقانی افزود: متاسفانه عدم مشورت دولت با مجلس موجب وارد شدن خسارت هایی به کشور شده است و توصیه ما این است که در زمینه معرفی وزرا دولت با مجلس تعامل کند.