خرید النگو عتيقه‌ها شناسنامه‌دار مي‌شوند

يك فوريت طرح تهيه شناسنامه رسمي براي اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي عليرغم راي منفي 25 نماينده، با 104 راي مثبت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.به گزارش فارس، دوفوريت طرح تهيه شناسنامه رسمي براي اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي كه توسط 70 نفر از نمايندگان مجلس امضا و تقديم هيئت‌رئيسه شده بود، در جلسه علني صبح امروز مجلس شوراي اسلامي به بحث و بررسي گذاشته شد.اسدالله بادامچيان نماينده مردم تهران و يكي از طراحان اين طرح طي سخناني در دفاع از دوفوريت اين طرح، گفت: طرح مذكور از ميراث فرهنگي و آثار تاريخي كشورمان كه قدمتي 7 هزار ساله دارد، دفاع مي‌كند، چراكه امروز بعضا آثار باستاني كشورمان احصاء نمي‌شوند و اين باعث شده كه قاچاقچيان اين آثار را به قيمت كم خريده و به خارج از كشور ببرند.وي در اين‌باره افزود: بر اساس اين طرح آثار باستاني پس از شناسنامه‌دار شدن، سند‌دار شده و در محضر ثبت مي‌شود و فقط در داخل كشور قابل خريد و فروش خواهند بود.پس از سخنان بادامچيان، محمدحسين فرهنگي نماينده مردم تبريز نيز در مخالفت با دوفوريت اين طرح گفت: اين طرح 28 ماده دارد و چون مسئله مهمي است، نبايد آن را با عجله بررسي كرد.وي افزود: بهتر است كه اين طرح را بدون فوريت بررسي و نهايتا طرحي كه با تأمل و كارشناسي شده است‌ را به صحن بياوريم.علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري نيز در موافقت با دوفوريت اين طرح تهيه شناسنامه رسمي براي اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي طي سخناني اظهار داشت: وضعيت آثار هنري و تاريخي كشورمان نگران كننده است و درباره تكليف آثار تاريخي، دستگاه‌هاي دولتي و كميسيون تخصصي دچار مشكل هستند و بايد براي آثار تاريخي و تمدني كشورمان قانون وضع كنيم.وي خاطرنشان كرد: به نظر بنده درباره وضع قانون براي‌ آثار تاريخي تاكنون هم تأخير شده و بايد مدت‌ها قبل در اين باره اقدام مي‌كرديم.بر اساس اين گزارش، پس از پايان سخنان موافقان و مخالفان دوفوريت طرح تهيه شناسنامه رسمي براي اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي، محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس دو فوريت اين طرح را به رأي گذاشت كه وكلاي ملت با 89 رأي موافق، 41 رأ‌ي مخالف و 34 رأ‌‌ي ممتنع با دوفوريت آن مخالفت كردند؛ مخالفتي كه طراحان طرح را بر آن داشت كه هيئت‌رئيسه درخواست كند كه يك‌فوريت‌ طرح به رأي گذاشته شود.نائب رئيس مجلس نيز با اين درخواست ‌موافقت و يك‌فوريت طرح را به رأي گذاشت و وكلاي ملت يك فوريت طرح تهيه شناسنامه رسمي براي اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي را با 104 رأي موافق، 25 رأ‌ي مخالف و 21 رأ‌ي ممتنع تصويب كردند.با تصويب يك‌فوريت اين طرح، كميسيون تخصصي موظف است ظرف مدت يك ماه ضمن اخذ نظرات و پيشنهادات نمايندگان، اين طرح را بررسي و پس از تصويب براي نهايي شدن به صحن علني مجلس ارائه كنند.