خرید النگو تولید انسولین در كاهو!

سلامت نیوز : دیابت نوعی بیماری است که در آن بدن نمی‌تواند انسولین تولید کند یا به درستی از آن استفاده کند. اگرچه انسولین عموماً در باکتری یا مخمر برای استفاده تجاری تولید می‌شود، اما در حال حاضر تحقیقات بر روی روش‌های دیگر تولید از جمله تولید پروتیین انسولین در گیاهان متمرکز شده است.دکتر مهدی محب‌الدینی که پژوهشی را در قالب رساله دکتری تخصصی خود در زمینه بیوتكنولو‍ژی و اصلاح نباتات انجام و ارائه داده است، ضمن بیان این مطلب اظهار كرد: کاهو یک گیاه مناسب برای تولید پروتیین‌های نوترکیب و به ویژه واکسن‌های خوراکی است. این گیاه یکی از عمده‌ترین سبزی‌های برگی بوده و متعلق به خانواده Asteraceae است.وی در تشریح طرح تحقیقاتی خود گفت: در این مطالعه با استفاده از آغازگرهای مخصوص و روش PCR، ژن پروانسولین انسانی تکثیر شد. ژن تکثیر شده از روی ژل جداسازی و با آنزیم‌های خاص برش داده و در ناقل pCAMBIA1304 همسانه‌سازی شد. ناقل ساخته شده با روش‌های مختلف تأیید شد.محب‌الدینی در ادامه تصریح کرد: مهندسی ژنتیک کاهو به یک روش موثر و قابل اتکای کشت بافت نیاز دارد. برای این منظور، عوامل مختلف موثر بر باززایی کوتیلدون‌های کاهو از قبیل ژنوتیپ، سن ریزنمونه و غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد بررسی شدند. بالاترین میزان کالوس‌زایی در غلظت 2.7 میکرو‌مولار NAA و 4.4 میکرو‌مولار BA بدست آمد. بالاترین میزان نوساقه‌زایی در غلظت‌های کم BA اتفاق افتاد.وی خاطرنشان كرد: شرایط بهینه‌ای برای تراریخته‌سازی از هم‌کشتی نمونه‌های کوتیلدونی با اگروباکتریوم در محیط MS بدون هیچ‌ گونه هورمون رشدی به مدت 48 ساعت بدست آمد. بعد از مرحله هم‌کشتی، نمونه‌های کوتیلدونی روی محیط کشت انتخابگر حاوی هیگرومایسین و سفوتاکسیم کشت شدند. بعد از انتقال کوتیلدون‌ها به محیط انتخابگر و پس از چند بار واکشتی ریزنمونه‌ها، گیاهان کاهوی تراریخت بدست آمدند.محب‌الدینی افزود: با استفاده از آنالیز PCR و Southern Blotting، حضور قطعه T-DNA حاوی ژن پروانسولین انسانی در ژنوم کاهو اثبات شد و همچنین انجام RT-PCR نسخه‌برداری از روی این ژن را تأیید كرد. آنالیز گیاهان تراریخته در سطح پروتیین با بهره‌گیری از آزمون‌های ELISA و ایمونوبلاتینگ وجود پروتیین در گیاهان تراریخته را تأیید کردند.به گزارش ایسنا، این پژوهش با راهنمایی دكتر مختار جلالی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.