خرید النگو وظایف و اختیارات گمرک به تصویب رسید

نمایندگان وظایف و اختیارات گمرک ایران را در ۲۲ بند مختلف به تصویب رساندند.به گزارش خانه ملت، در جلسه علنی امروز ـ یکشنبه 9 مرداد ـ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ماده 3 لایحه امور گمرکی را به تصویب رساندند.به موجب ماده ۳ لایحه امور گمرکی وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح زیر به تصویب رسید:الف- اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالاب- تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایرانپ- انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسردریافتی یا استرداد اضافه دریافتیت- کنترل و نظارت برامر عبور کالا از قلمرو کشورث- اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله ورانج- اعمال مقررات گمرکی درباره معافی تها و ممنوعیت ها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کابوتاژ، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه های آزاد، بسته ها و پیک های سیاسی و پست بین المللچ- اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطیح- پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکیخ- جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالاد- بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی درجهت رفع آنهاذ- اظهارنظر درخصوص پیش نویس طرحها، لوایح، تصویب نامه های مرتبط با امورگمرکیر- اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکیز- آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنانژ- بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجیس- رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فیمابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطهش- گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و قونین مربوطهص- رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک ، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطهض- رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی بهمنظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونیط- استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکیظ- تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالاع- تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگریغ- انجام سایر وظایف گمرکی بهموجب این قانون و یا سایر قوانین و مقرراتاین لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود و در جلسه علنی روز چهارشنبه ۳۱/۱/۱۳۹۰ مجلس مطرح و با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت شد.این ماده با ۱۲۵ رای موافق، بدون رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.