خرید النگو دستور کار جلسه علنی امروز مجلس

دستور کارهای جلسه‌های علنی امروز – یکشنبه ۹ مردادماه– مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

به گزارش خانه ملت،‌ “جهانبخش محبی‌نیا” عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کارهای جلسه علنی امروز را به این شرح قرائت کرد.

۱- رفع ایرادات شورای نگهبان از مصوبه نمایندگان درباره استفساریه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

۲-انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات
بعنوان ناظر در هیأت امنای صندوق توسعه ملی (موضوع جزء ۹ بند «ج» ماده ۸۴
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)

۳- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه امور گمرکی

۴- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح استفساریه جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲)
ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹ (یک فوریت این طرح در
جلسه علنی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ به تصویب رسید و بنا به درخواست بیش از پنجاه نفر
از نمایندگان طبق ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اولویت
قرار گرفت)

۵- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (شماره چاپ  ۱۵۴۹)

۶- گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی درمورد طرح اصلاح موادی از
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(این گزارش شامل پنج طرح است که دو فقره
از آنها با قید یک فوریت به کمیسیون ارجاع گردیده است)

۷- سؤال “سیداحمد لطفی ‌آشتیانی” نماینده اراک،کمیجان و خنداب از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.