خرید النگو بيکاري در تونس در حال افزايش است

شبکه خبری فرانس بیست وچهار،موضوع بیکاری لجام گسیخته در تونس را در گزارشی ویژه مورد بررسی قرار داد. این شبکه در این باره اعلام کرد شهر رودی یف نخستین شهری بودکه مردم آن علیه رژیم بن علی تظاهرات کردند.اما فشار بیکاری بر جوانان این شهر آنقدر بالا رفته است که آنها مجبور شدند در اقدامی مانع دسترسی به یکی از کارخانه های مهم فسفات منطقه شوند.در واقع آنها با این اقدام خشم و عصبانیت خود را به قول و وعده عمل نشده حاکمان بر کشورشان را نشان دادند. این اقدام جوانان این شهر باعث شده است تا استخراج فسفات در کارخانه این شهر از دو هفته پیش تاکنون متوقف شود.