خرید النگو بحران اقتصادي سبب كاهش سفر ها در ايتاليا

فقر ناشی از بحران های اقتصادی در ایتالیا شصت درصد از مردمان این کشور را در تعطیلات خانه نشین کرده است.
 
به گزارش پایگاه اینترنتی خبرگزاری ایتالیایی زبان آسکا،از هر ده ایتالیایی ،‌چهار نفر در خارج از خانه خود اقامت داشته است اما شصت درصد از ایتالیایی ها تعطیلات خود را در خانه گذرانده یا انها را به ماه دیگری موکول کرده اند.
 
 بر اساس تحقیقات ،‌ کمی بیش از پانزده میلیون نفر از ایتالیایی ها در ماه اوت سال 2011 میلادی به مسافرت می روند و تقریبا بیست و چهار میلیون نفر در فاصله زمانی ماه ژوئن و سپتامبر امسال به مسافرت می روند.
بطور متوسط مسافرت های تابستانی ایتالیایی ها در سال 2011 میلای ده روز طول می کشد، اما بیست ودو درصد از ایتالیایی ها نیز در تلاش برای پس انداز کردن، در مقایسه با پارسال به مسافرت های بسیار کوتاه می روند.
این پایگاه اینترنتی نوشت،‌شصت درصد از ایتالیایی ها اعلام کرده اند هیچگونه مسافرتی نخواهند رفت و حدود پنج درصد نیز گفته اند در زمان دیگری از سال به مسافرت خواهند رفت.