خرید النگو ميانگين سني اولين مصرف سيگار در ايران

عليرضا كفيري محقق و پژوهشگر گفت: طبق مطالعات و بررسي‌ها‌ي انجام شده، در حال حاضر حدود 1100 ميليون نفر فرد سيگاري در جهان وجود دارد كه 800 ميليون نفر از آنان در كشورهاي در حال توسعه و 300 ميليون نفر از آنان در كشورهاي توسعه يافته است همچنين 45 ميليون نفر از مردم آمريكا و 35 درصد از مردم آلمان سيگاري هستند. به گزارش برنا، در حال حاضر هر 10 ثانيه يك مرگ به علت كشيدن سيگار رخ مي‌دهد كه طي سي تا چهل سال آينده اين رقم به هر ثانيه يك مرگ مي‌رسد. ميانگين سني شروع اولين مصرف سيگار در ايران 16 سالگي، در سوريه 19، برزيل 17 و در آمريكا 14 سالگي بوده است.اين موضوع را بايد جدي گرفت چرا كه شروع زودتر استعمال سيگار باعث ثبات استعمال سيگار در سنين بالاتر و افزايش ميزان استعمال سيگار در افراد خواهد شد.