خرید النگو لایحه تجارت تا دو ماه دیگر تکمیل می‌شود

رئیس کمیته تخصصی ویژه تجارت در مجلس شورای اسلامی با
تاکید بر اینکه لایحه تجارت در حال تکمیل است، گفت: این کمیته تا تصمیم
نهایی بر روی برخی مواد باقی مانده از لایحه تجارت به کار خود را انجام
خواهد داد و پس از تصمیم‌گیری آن را به کمیسیون قضایی خواهد فرستاد تا در
شورای نگهبان بررسی شود.

به گزارش خانه ملت، “علی اسلامی‌پناه” در رابطه با روند بررسی لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی تصریح کرد:
در آخرین جلسه کمیسیون که روز دوشنبه انجام شد در رابطه با “ورشکستگی” بحث و
تبادل نظر شد.

نماینده جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیته تخصصی
ویژه تجارت در حال حاضر مشغول بررسی تشکیل سازمان و اداره برای ورشکستگی و
تعیین تکلیف آن اداره است و در جلسه آینده کمیسیون این مورد به بحث گذاشته
خواهد شد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: کمیته تخصصی ویژه لایحه تجارت تا
تصمیم نهایی بر روی برخی مواد باقی مانده از این لایحه، کار خود را انجام
خواهد داد و پس از تصمیم آن را به کمیسیون قضایی خواهد فرستاد تا با تصویب
در کمیسیون به شورای نگهبان فرستاده شود.

اسلامی پناه بیان داشت: می‌توان گفت تا دو ماه آینده لایحه تجارت تکمیل شده است.